banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2575
1นางลำพูนสิงห์หันต์PP017แม่บ้านซักรีดสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
2นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวนสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายสะไหวจันไตรรัตน์CW039คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
11นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงานคณะวิทยาการจัดการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
12นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
13นายสมภพเลิศศรีUO057นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
14นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
15นางพัชฏ์ฐิญากาสุริย์UO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา