banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2571
1นางวาสนาจักรศรี014ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นางสุพัตราหล้าชาญ217หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างประจำ
4นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
5นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน