banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2566
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2570
1นางสุพัตราหล้าชาญ217หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นายสมบัติบุญกอง163หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการสำนักงานอธิการบดี กองกลางพนักงานราชการ
4นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงานสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นางสุจิตราจักษุมาตรCW454คนงานสถาบันวิจัยและพัฒนาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา