banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2569
1นางนงเยาว์จารณะ012หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
3นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างประจำ
4นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างประจำ
5นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานแม่บ้านห้องพักสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
6นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาดสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
7นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
8นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
9นายดลใจยางธิสารCW048คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
10นายชัยชนะวะชุมCW182คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน