banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนบุคลากรแยกตามสายปฏิบัติงานแยกตามประเภทบุคลากรแยกตามสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566
ลำดับที่สังกัดข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายวันรวมทั้งสิ้น
วิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุน
1สำนักงานอธิการบดี
 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง0204072961713700247
 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา0100000150180034
 สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน000100014020017
2คณะครุศาสตร์900001611116500103
3คณะเทคโนโลยีการเกษตร810001288270055
4คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1200001348140060
5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์170000164117600106
6คณะวิทยาการจัดการ19000003710450075
7คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2510201521931000113
8สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม000003012030018
9สถาบันวิจัยและพัฒนา010001013040019
10สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0100060210120040
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน010101015010019
12บัณฑิตวิทยาลัย000001010050016
 รวม908080243052284021900922
 รวมทั้งสิ้น988245332590