banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนบุคลากรแยกตามสายปฏิบัติงานแยกตามประเภทบุคลากรแยกตามสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
ลำดับที่สังกัดข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายวันรวมทั้งสิ้น
วิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุน
1สำนักงานอธิการบดี
 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง0203092965812700243
 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา0100000150170033
 สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน000101011010014
2คณะครุศาสตร์800001621115500102
3คณะเทคโนโลยีการเกษตร810001288260054
4คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1200001348140060
5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์150000064127600104
6คณะวิทยาการจัดการ17000013610450073
7คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี241020152194900112
8สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม000003012030018
9สถาบันวิจัยและพัฒนา010001013040019
10สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0100060210120040
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน010101015010019
12บัณฑิตวิทยาลัย000001010050016
 รวม848070273052304120500907
 รวมทั้งสิ้น927275352460