banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 19/6/2561 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1เจ้าพนักงานธุรการ1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17
3เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย20
4คนงาน92
5ช่างเทคนิค2
6ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1
7นักตรวจสอบภายใน1
8นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์2
9นักวิชาการคอมพิวเตอร์9
10นักวิชาการพัสดุ2
11นักวิชาการศึกษา17
12บรรณารักษ์1
13ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 1
14ผู้ปฏิบัติงานบริหาร18
15ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1
16พนักงานขับรถยนต์14
17พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1
18พนักงานจัดเลี้ยง3
19พนักงานซักรีด1
20พนักงานต้อนรับ3
21พนักงานทั่วไป1
22พนักงานทำความสะอาด2
23พนักงานปรุงอาหาร2
24พนักงานพิมพ์ ส 31
25พนักงานห้องพัก4
26พนักงานห้องอาหาร2
27หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1
28นักวิจัย2
29ผู้บริหาร2
30นักวิชาการโสตทัศนศึกษา1
31คนสวน1
32นายช่างไฟฟ้า1
33พนักงานบริหารทั่วไป1
34พนักงานบริการห้องอาหาร1
35พนักงานธุรการ ส 43
36ช่างเครื่องยนต์ ช 22
37พนักงานการเงินและบัญชี ส 41
38ช่างเครื่องยนต์ ช 31
39พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 21
40ช่างปูน ช 31
41ช่างไม้ ช 31
42พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 41
43เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ2
44นักวิชาการศึกษาพิเศษ3
45นักเทคโนโลยีสารสนเทศ3
46นักวิชาการประมง1
47นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ10
48เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ64
49บุคลากรปฏิบัติการ4
50นิติกรปฏิบัติการ2
51นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ7
52นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
53นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1
54นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ9
55นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ2
56นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2
57วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1
58วิศวกรโยธาปฏิบัติการ4
59วิศวกรปฏิบัติการ1
60นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ49
61นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ1
62นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ11
63นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ21
64นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ8
65นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ1
66นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ1
67บรรณารักษ์ปฏิบัติการ11
68นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
69นักวิจัยปฏิบัติการ7
70นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ1
71เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1
72นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติการ1
73แม่บ้านซักรีด1
74นักสุขศึกษา1
75ช่างไฟฟ้า1
76หัวหน้าสำนักงานคณบดี1
77ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน1
78หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ3
79ผู้อำนวยการกองกลาง1
80ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา1
81นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ1
 รวมทั้งสิ้น484