banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 3/10/2566 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1เจ้าพนักงานธุรการ1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป23
3เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย20
4คนงาน92
5ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์1
6ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1
7นักตรวจสอบภายใน1
8นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1
9นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์1
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์8
11นักวิชาการพัสดุ2
12นักวิชาการศึกษา23
13บุคลากร1
14ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา1
15ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 1
16ผู้ปฏิบัติงานบริหาร11
17ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์1
18ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1
19พนักงานแม่บ้านห้องพัก2
20พนักงานขับรถยนต์13
21พนักงานจัดเลี้ยง2
22พนักงานซักรีด1
23พนักงานต้อนรับ2
24พนักงานปรุงอาหาร1
25พนักงานพิมพ์ ส 31
26นักวิจัย2
27นักวิชาการโสตทัศนศึกษา4
28คนสวน1
29นายช่างไฟฟ้า1
30พนักงานบริหารทั่วไป1
31พนักงานบริการห้องอาหาร1
32พนักงานธุรการ ส 41
33ช่างเครื่องยนต์ ช 22
34พนักงานการเงินและบัญชี ส 41
35พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 21
36พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 41
37นักวิชาการศึกษาพิเศษ5
38นักเทคโนโลยีสารสนเทศ2
39นักวิชาการประมง1
40นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ12
41เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ64
42บุคลากรปฏิบัติการ6
43นิติกรปฏิบัติการ3
44นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ6
45นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ1
46นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1
47นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ5
48นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ1
49นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2
50วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1
51วิศวกรโยธาปฏิบัติการ2
52วิศวกรปฏิบัติการ1
53นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ54
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ7
55นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ10
56นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ8
57บรรณารักษ์ปฏิบัติการ8
58นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
59นักวิจัยปฏิบัติการ3
60เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ3
61แม่บ้านซักรีด1
62นักสุขศึกษา1
63ช่างไฟฟ้า1
64หัวหน้าสำนักงานคณบดี2
65หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ3
66ผู้อำนวยการกองกลาง1
67ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา1
68นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ1
69ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี1
70เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ1
71สถาปนิกปฏิบัติการ1
72เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ7
73นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ1
74นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ3
75นักวิชาการศึกษาชำนาญการ7
76นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ1
77นักวิจัยชำนาญการ3
78นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ4
79นักวิชาการวัฒนธรรม1
 รวมทั้งสิ้น477