banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 10/7/2563 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1เจ้าพนักงานธุรการ1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป21
3เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย20
4คนงาน97
5ช่างเทคนิค2
6ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1
7นักตรวจสอบภายใน1
8นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์2
9นักวิชาการคอมพิวเตอร์9
10นักวิชาการพัสดุ2
11นักวิชาการศึกษา21
12บุคลากร1
13ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 3
14ผู้ปฏิบัติงานบริหาร16
15ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1
16พนักงานขับรถยนต์14
17พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1
18พนักงานจัดเลี้ยง2
19พนักงานซักรีด1
20พนักงานต้อนรับ3
21พนักงานทั่วไป1
22พนักงานทำความสะอาด2
23พนักงานปรุงอาหาร2
24พนักงานพิมพ์ ส 31
25พนักงานห้องพัก4
26พนักงานห้องอาหาร1
27หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1
28นักวิจัย3
29นักวิชาการโสตทัศนศึกษา2
30คนสวน1
31นายช่างไฟฟ้า1
32พนักงานบริหารทั่วไป1
33พนักงานบริการห้องอาหาร1
34พนักงานธุรการ ส 42
35ช่างเครื่องยนต์ ช 22
36พนักงานการเงินและบัญชี ส 41
37ช่างเครื่องยนต์ ช 31
38พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 21
39ช่างปูน ช 31
40พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 41
41นักวิชาการศึกษาพิเศษ5
42นักเทคโนโลยีสารสนเทศ2
43นักวิชาการประมง1
44นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ12
45เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ70
46บุคลากรปฏิบัติการ6
47นิติกรปฏิบัติการ2
48นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ6
49นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
50นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1
51นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ4
52นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ1
53นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2
54วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1
55วิศวกรโยธาปฏิบัติการ3
56วิศวกรปฏิบัติการ1
57นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ61
58นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ1
59นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ9
60นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ14
61นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ8
62บรรณารักษ์ปฏิบัติการ8
63นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
64นักวิจัยปฏิบัติการ6
65แม่บ้านซักรีด1
66นักสุขศึกษา1
67ช่างไฟฟ้า1
68หัวหน้าสำนักงานคณบดี2
69หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ4
70ผู้อำนวยการกองกลาง1
71ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา1
72นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ1
73ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี1
74เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ1
75สถาปนิกปฏิบัติการ1
 รวมทั้งสิ้น492