banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 19/12/2561 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1เจ้าพนักงานธุรการ1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป18
3เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย19
4คนงาน95
5ช่างเทคนิค2
6ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1
7นักตรวจสอบภายใน1
8นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์2
9นักวิชาการคอมพิวเตอร์9
10นักวิชาการพัสดุ2
11นักวิชาการศึกษา20
12บรรณารักษ์1
13ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 3
14ผู้ปฏิบัติงานบริหาร17
15ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1
16พนักงานขับรถยนต์14
17พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1
18พนักงานจัดเลี้ยง3
19พนักงานซักรีด1
20พนักงานต้อนรับ3
21พนักงานทั่วไป1
22พนักงานทำความสะอาด2
23พนักงานปรุงอาหาร2
24พนักงานพิมพ์ ส 31
25พนักงานห้องพัก4
26พนักงานห้องอาหาร1
27หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1
28นักวิจัย2
29นักวิชาการโสตทัศนศึกษา2
30คนสวน1
31นายช่างไฟฟ้า1
32พนักงานบริหารทั่วไป1
33พนักงานบริการห้องอาหาร1
34พนักงานธุรการ ส 43
35ช่างเครื่องยนต์ ช 22
36พนักงานการเงินและบัญชี ส 41
37ช่างเครื่องยนต์ ช 31
38พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 21
39ช่างปูน ช 31
40ช่างไม้ ช 31
41พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 41
42เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ1
43นักวิชาการศึกษาพิเศษ4
44นักเทคโนโลยีสารสนเทศ2
45นักวิชาการประมง1
46นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ10
47เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ65
48บุคลากรปฏิบัติการ4
49นิติกรปฏิบัติการ2
50นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ7
51นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
52นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1
53นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ8
54นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ2
55นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2
56วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1
57วิศวกรโยธาปฏิบัติการ4
58วิศวกรปฏิบัติการ1
59นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ48
60นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ1
61นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ11
62นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ21
63นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ9
64นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ1
65นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ1
66บรรณารักษ์ปฏิบัติการ11
67นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
68นักวิจัยปฏิบัติการ7
69นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ1
70เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1
71แม่บ้านซักรีด1
72นักสุขศึกษา1
73ช่างไฟฟ้า1
74หัวหน้าสำนักงานคณบดี2
75ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน1
76หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ4
77ผู้อำนวยการกองกลาง1
78ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา1
79นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ1
 รวมทั้งสิ้น489