banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 19/12/2561 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1อาจารย์พิเศษ12
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์95
3รองศาสตราจารย์16
4อาจารย์296
5อาจารย์ผู้ช่วย22
 รวมทั้งสิ้น441