banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 10/7/2563 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1อาจารย์พิเศษ11
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์111
3รองศาสตราจารย์18
4อาจารย์282
5อาจารย์ผู้ช่วย22
6ครูดนตรี1
7ครูศิลปะ1
 รวมทั้งสิ้น446