banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 3/10/2566 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1อาจารย์พิเศษ4
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์134
3รองศาสตราจารย์18
4ศาสตราจารย์1
5อาจารย์237
6ครู36
 รวมทั้งสิ้น430