banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 22/11/2562 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1อาจารย์พิเศษ10
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์102
3รองศาสตราจารย์16
4อาจารย์294
5อาจารย์ผู้ช่วย22
 รวมทั้งสิ้น444