banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 19/6/2561 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1อาจารย์พิเศษ11
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์96
3รองศาสตราจารย์15
4อาจารย์292
5อาจารย์ผู้ช่วย23
 รวมทั้งสิ้น437