banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง บุคลากรสายวิชาการ

 ข้อมูล ณ วันที่ 26/9/2561 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1อาจารย์พิเศษ13
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์96
3รองศาสตราจารย์16
4อาจารย์298
5อาจารย์ผู้ช่วย23
6หัวหน้าศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ1
 รวมทั้งสิ้น447