ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
1นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
7นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
11นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
12นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
16นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
19นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
20นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
21นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
22นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
24นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
25นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
27นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยลาศึกษาต่อ(ใช้เวลาราชการบางส่วน)
29นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
30นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
31นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
32นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
33นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
34นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
35นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
36นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
37นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
38นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
39นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
40นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
41นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
42นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
43นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
44นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
45นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
46นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
47นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
48นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
49นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
50นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
51นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน