ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
1นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นายหรรษกรวรรธนะสารUO473ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
8นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นางสาวณัฐวีภูมิสุขUO527อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
11นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
12นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
14นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
16นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
19นางสุวภาสาวิภาคUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
20นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
21นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
22นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
24นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
25นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
27นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
29นายมงคลแสนสุขUO513อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
30นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
31ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
32นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
33นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
34นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
35นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
36นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
37นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
38นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
39นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
40นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
41นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
42นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
43นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
44นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
45นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
46นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
47นายประวิทย์สุวรรณรงค์UO324ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
48นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
49นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
50นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
51นางสาววิจิตราสุจริตUO163ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน