ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
1นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
8นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นางสาวณัฐวีภูมิสุขUO527อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
11นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
12นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
14นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
16นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
19นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
20นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
21นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
22นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
23นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
24นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
25นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
26นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
27นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
30นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
31นายมงคลแสนสุขUO513อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
32นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
33ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
34นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
35นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
36นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
37นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
38นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
39นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
40นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
41นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
42นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
43นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
44นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
45นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
46นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
47นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
48นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
49นายประวิทย์สุวรรณรงค์UO324ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
50นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
51นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
52นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
53นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน