ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
1นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
5นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
9นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายวุฒินันต์ประทุมUO086อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
11นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
12นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
14นายก้องภพชาอามาตย์UO034อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
16นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
19ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
20นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
21นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
22นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23นางนุจิราโคตรหานามUO202อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
24นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
25นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
27นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
28นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
30นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
31นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน