ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
1นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายวุฒินันต์ประทุมUO086ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
11นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
12นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
14นางนุจิราโคตรหานามUO202ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
15นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
16นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
19นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
20นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
21นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
22นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
23นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
24นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
25นายก้องภพชาอามาตย์UO034ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
27นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
30ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
31นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน