ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
1Mr.Robert John Mc Mahon--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานบริหารทั่วไป
2นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
11นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
12นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นายเธียรรัตน์ฦๅชาUO452อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสUO182อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นางกัญญาภัคจอดนอกUO204ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO541อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นายวุฒินันต์ประทุมUO086ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
28นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
29นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
35นางนุจิราโคตรหานามUO202ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
36นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
37นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นายสิทธินันบุญเลิศUO173ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
41นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
44นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
45นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
46นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
47นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นายวาสนาเกษมสินธ์173รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
50นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
51นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
52นายก้องภพชาอามาตย์UO034ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
53นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
56นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
57ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
58นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน