ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
1นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นางวรางรัตน์เป้งไชยโมUO293อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางครองใจโสมรักษ์UO197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นายสมชายบุตรนันท์UO445ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
5ส.พญ.เบญจมาภรณ์พุ่มหิรัญโรจน์UO008อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางฐิตินันท์เหมะธุลินUO109อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการประมง
15นางอรอนงค์ขันเดชUO199อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นายนพรัตน์พัชณีย์UO291ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
21นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นายสุเมธเพียยุระUO290อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
27นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
28นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกUO292อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน