ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
1Mr.Ali Flores Maluya--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานบริหารทั่วไป
2นางสุพัตราหล้าชาญ217หัวหน้าสำนักงานคณบดีผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางรัชดาภรณ์ราชติกาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
4นายเอกพลบัวขันธ์CW102คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
7นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
8นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางสาวธิวาพรคำสงค์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายอนุวัตรอุ่นคำUO340นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
13นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
16นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นางสาวสุนทรีย์สุรศร057รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางวรางรัตน์เป้งไชยโมUO293อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางครองใจโสมรักษ์UO197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นายสมชายบุตรนันท์UO445ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
22นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นายเสกสรรบริบูรณ์CW422ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
25ส.พญ.เบญจมาภรณ์พุ่มหิรัญโรจน์UO008อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นางฐิตินันท์เหมะธุลินUO109อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการประมง
35นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
37นางอรอนงค์ขันเดชUO199อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นายนพรัตน์พัชณีย์UO291ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
41นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
43นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
44นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
45นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
46นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
47นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
50นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
51นายสุเมธเพียยุระUO290อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
52นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
53นายศราวุฒิผายเงินCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
54นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
55นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
56นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกUO292อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน