ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1นางสาวธัญลักษณ์ธรรมศิริUO503อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินUO526อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
11นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
12นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
13นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
14นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
16นางสาวปาณิภรณ์ธีระวงศ์นันท์UO525อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO504อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาภาษาไทย
19นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
20นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
21นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
22นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
24นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
25นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
27นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
30นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
31นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
32นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
33นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาดนตรี
34นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
35นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
36นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
37นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
38นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
39นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
40นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
41นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
42นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
43นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
44นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
45นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
46นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
47นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
48นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
49นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
50นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
51นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
52นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
53นายกังสดาลจงคาCW357อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
54นางสาวคนัมพรเปศรีCW356อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
55นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
56นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
57นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
58นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
59นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
60นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
61นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
62นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
63นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
64นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
65นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน