ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวระพีพรรณแสนภูวาCW440คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
2นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW437คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6นางสาวอรพินบุตราชUO288เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นางสาวรจนาประดาUO207เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางจีรวรรณดวงสุภาUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นางสาวทัศนีย์คำปานUO206เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสาวสุจิตราราชวงษ์UO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
16นายไชยาภาวะบุตร036รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการศึกษาต่อ
19นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
23นายสำราญกำจัดภัย058รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
25นางเพลินพิศธรรมรัตน์SI.208ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
26นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
27นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
35นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นางสรินดาอุคำ041อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นายธราเทพเตมีรักษ์UO235ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
40นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
41นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
43นายอภิวัฒน์ปานทองUO107ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
44นางสาวนิศาชลภาวงศ์UO481อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
45นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
46นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
47นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
48นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
49นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
50นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
51นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
52นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
53นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
56นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
57นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
58นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
59นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
60นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
61นายศตวรรษมะละแซมUO341ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
62นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
63นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
64นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
65นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
66Mr.Ronald Barcenilla Padojinog--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
67นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
68นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
69นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
70นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
71นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
72นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
73นางสาวนวพรวรรณทองUO065ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
74นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
75นายสุรชัยชินบุตรSI.211ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
76นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
77นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
78นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
79นายสถิตย์ภาคมฤคUO064ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
80นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
81นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
82นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
83นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
84นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
85นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
86นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
87นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
88นางสาวเบญจพรอุผาUO259ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาชีพครู
89นางสาววัลนิกาฉลากบาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
90นายบุญมีก่อบุญ-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
91นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
92นายธวัชชัยไพใหล-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
93นางสาวเยาวลักษณ์สุตะโคตร-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์(ระดับปริญญาเอก)
94นายพิทักษ์วงษ์ชาลี-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
95นายอนันต์ปานศุภวัชร-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
96นางถาดทองปานศุภวัชร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
97นายสุรัตน์ดวงชาทม-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
98นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(ระดับปริญญาเอก)
99นางสาวอุษาปราบหงษ์-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
100นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการประถมศึกษา
101นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
102นางสาวสุมัทนาหาญสุริย์UO521อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ระดับปริญญาโท)
103นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน