ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
1ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
2นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นางวรรณพรภูละครCW052คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
6นางศุภพิชญ์ประเสริฐนูUO463เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิชาการและวิจัย
7นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
8นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
10นายปรัชญุตม์ฤทธิธรรมCW433นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
11นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
12นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
15นายกฤษดากรบรรลือGO014นักวิชาการวัฒนธรรมกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
16นางสาวกนกพรนวลอึ่งUO246นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน