ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวอลิสาทับพิลาUO530ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นายสัญญาสุวรรณสารUO277ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางสาวจริญาเชื้อคำเพ็งUO489ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายพิมุขอินทรสูตUO490ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายปัณฐวิชญ์รุจนันท์สกุลUO088ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นายพงษ์พัฒน์ดาโอภาUO529ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นายอาทิตย์แสนหูมUO531ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นางก้องนภาอธิยะUO188ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นายธเนษฐก้อนกั้นUO491ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23นางภัครดาเถายะบุตรUO099ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
25นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นางศริญตาศรีชาติUO275ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นางสาวณัฐวรารินทร์ไชยจักร์UO158ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นางช่อลดาสัพโสUO465ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน