ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
1นายวุฒิชัยพรมดิเรกCW057คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
2นายสิทธิพงษ์ศิริสานต์ED079คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
3นายศรันยูคำโคตรED078คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยพัฒนาภูมิทัศน์)
4นายสุภัคศรไม้แสนดีED080คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยรักษาความปลอดภัย)
5นายสิทธิชัยแสนพลเมืองCW321เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
6นายวิทยาผาสุขCW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน