ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นางสาวณัฐธิฌาไชยจักร์SI.212ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
2นายอำนาจไชยมาศSI.204ครูศิลปะ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นางสาวศิริลักษณ์จางจันทร์SI.205ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4นางสาวปิยะวัลย์สิงหาครSI.206ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5นายธนาธิปโสมคำSI.203ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6นางสาวภาวิณีว่องไวกริยาSI.184ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
7Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
8นางเพลินพิศธรรมรัตน์SI.208ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
9Mr.Ronald Barcenilla Padojinog--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
10นายสุรชัยชินบุตรSI.211ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาชีพครู
11นางสาววัลนิกาฉลากบาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
12นายบุญมีก่อบุญ-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
13นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
14นายธวัชชัยไพใหล-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
15นางสาวเยาวลักษณ์สุตะโคตร-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์(ระดับปริญญาเอก)
16นายพิทักษ์วงษ์ชาลี-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
17นายอนันต์ปานศุภวัชร-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
18นางถาดทองปานศุภวัชร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
19นายสุรัตน์ดวงชาทม-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
20นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(ระดับปริญญาเอก)
21นางสาวอุษาปราบหงษ์-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
22นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการประถมศึกษา
23นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
24Mr.Ali Flores Maluya--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25Mr.Robert John Mc Mahon--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
26Miss.Marguela Castulo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
27Mr.Kenichi Sato--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
28Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
29Mr.Lloyd James Turner--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
30Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
31Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
32Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
33Mr.David Alan Blyler-51อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
34Mr.Brendan Douglas Mckell--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
35Mr.Piyush Dandriyal--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
36นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์SI.196อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
37นายชาติชัยอุดมกิจมงคลSI.161ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด
38นายภคพลคติวัฒน์SI209อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาชีววิทยา
39Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
40นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชคSI.207ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
41นายจำนงวงษ์ชาชม-รองศาสตราจารย์วิชาการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน