banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนบุคลากรแยกตามสายปฏิบัติงานแยกตามประเภทบุคลากรแยกตามสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567
ลำดับที่สังกัดข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายวันรวมทั้งสิ้น
วิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการสนับสนุน
1สำนักงานอธิการบดี
 สำนักงานอธิการบดี กองกลาง02030102964813900255
 สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา0100000150170033
 สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน000101011020015
2คณะครุศาสตร์800001621116500103
3คณะเทคโนโลยีการเกษตร810001288280056
4คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1200001348140060
5คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์140000164127600104
6คณะวิทยาการจัดการ17000013610450073
7คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี241020152194900112
8สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม000003012030018
9สถาบันวิจัยและพัฒนา010001013050020
10สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ0100050210120039
11สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน010101015010019
12บัณฑิตวิทยาลัย000001010050016
 รวม838070283052294222100923
 รวมทั้งสิ้น917285342630