ลืมรหัสผ่าน/ขอรับรหัสผ่าน โดยสามารถใช้เข้าสู่ระบบดังต่อไปนี้ได้
  • ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร (neport.snru.ac.th)
  • ระบบบริหารจัดการโครงการ
  • ระบบจองสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (stadiumbooking.snru.ac.th)
  • ระบบสลิปเงินเดือน (eslip.snru.ac.th)
  • ระบบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระบบจะทำการตรวจสอบอีเมล์และรหัสประชาชนของท่าน หากข้อมูลตรงกันระบบจะทำการส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังอีเมล์ของท่าน
@snru.ac.th
ในกรณีที่ขอรับรหัสผ่านไม่สำเร็จ
หมายเหตุ:
อีเมล์มหาวิทยาลัย (@snru.ac.th) และรหัสประชาชนของท่านไม่ตรงกับฐานข้อมูลบุคลากร
กรุณาติดต่องานพัฒนาระบบสารสนเทศ ip-phone: 225
หรือคุณจยุตย์ พูลเพิ่ม ip-phone: 223 หรือโทร: 083-353-4753