คู่มือการใช้งาน
(User Manual)
SCB PVD Online

ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ
SCB PVD Online


ยินดีต้อนรับสู่

SNRU PVD Online


โปรดกรอก Username และ Password

Username 
Password 


จำนวนสมาชิกแยกตามประเภทบุคลากร

ลำดับ ส่วนราชการ รหัสหน่วยงาน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวม
1 คณะครุศาสตร์ 89 2 2 93
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 44 2 5 51
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 45 1 6 52
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 94 0 6 100
5 คณะวิทยาการจัดการ 59 2 3 64
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 81 1 5 87
7 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 18 4 1 23
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 1 3 20
9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 3 10 36
10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 25 1 0 26
11 บัณฑิตวิทยาลัย 12 1 5 18
12 สำนักงานอธิการบดี
12.1 กองกลาง 118 11 121 250
12.2 กองพัฒนานักศึกษา 17 0 11 28
12.3 กองนโยบายและแผน 19 1 0 20
รวม 660 30 178 868
  • สถิติการเข้าชม
  • วันนี้0
  • เดือนนี้75
  • ปีนี้450
  • ทั้งหมด4777
  • เริ่มนับ 24 พ.ย. 2563

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 136
ผู้ดูแลระบบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Copyright© 2012 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.