ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
1นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
2นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวบังอรไทยลาUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
10นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
11นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นายชูชาติคุ้มครองUO337เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
13นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
14นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
15นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
16นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน