ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
1นายอาธรณ์วรอัดUO474ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นายหรรษกรวรรธนะสารUO473ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
8นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางสาวณัฐวีภูมิสุขUO527อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายวุฒิชัยรสชาติUO448ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
12นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางอรุณฉายเตมียเวสUO112ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
16นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางสุวภาสาวิภาคUO190ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
22นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
23นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
25นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
29นายมงคลแสนสุขUO513อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
32นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
35นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
37นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
39นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
41นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
44นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
45นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
46นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
47นายประวิทย์สุวรรณรงค์UO324ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นางสาวอุไรวรรณภูนาพลอยUO063อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
50นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
51นางสาววิจิตราสุจริตUO163ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน