ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
1นายหรรษกรวรรธนะสารUO473อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
7นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
11นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
12นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
16นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
19นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
20นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
21นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
22ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
24นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
25นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
27นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
30นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
31นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
32นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
33นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
34นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
35นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
36นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
37นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
38นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
39นางสุวภายศตะโคตรUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
40นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
41นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
42นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
       สาขาวิชาฟิสิกส์
43นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
44นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
45นายประวิทย์อ่วงอารีย์UO324อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
46นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
47นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
48นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
49นางสาววิจิตราสุจริตUO163อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน