ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
1นายสมบัติบุญกอง163หัวหน้าสำนักงานคณบดีผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานกิจการนักศึกษา
6นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
7นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
10ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
11นายทศวรรษสีตะวัน214ศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางเกษสุดาสิงห์สุขCW254นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
16นายอาธรณ์วรอัดUO474ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นายหรรษกรวรรธนะสารUO473ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
23นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นางสาวฐปนีผลพัฒนาCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
26นายเอกพรธรรมยศCW 328ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
27นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นางสาวณัฐวีภูมิสุขUO527อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นายวุฒิชัยรสชาติUO448ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
31นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32นางอรุณฉายเตมียเวสUO112ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
35นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
38Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
39นางเนตรนภาพนมเขตร์UO060นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
41นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นางสุวภาสาวิภาคUO190ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
44นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
45นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
46นางสาวณีรนุชวรไธสง104ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
47นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
49นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
50นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
51นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
52นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
53นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
56นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
57นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
58นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
59นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
60นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
61นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชคSI.207ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
62นายมงคลแสนสุขUO513อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
63นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
64นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
65ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
66นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
67นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
68นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
69นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
70นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
71นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
72นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
73นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
74นางสาวณฤดีเนตรโสภา190ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
75นายณปพนบาทชารี208อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
76นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
77นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
78นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
79นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
80นายธนพลคำปิตะCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
81นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
82นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
83นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
84นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
85นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
86นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
87นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
88นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
89นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
90นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
91นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
92นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
93นางสาวสาวิณีย์พิทักษ์เทพสมบัติGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
94นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
95นายประวิทย์สุวรรณรงค์UO324ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
96นางสาวอุไรวรรณภูนาพลอยUO063อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
97นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
98นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
99นางสาววิจิตราสุจริตUO163ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
100นายจำนงวงษ์ชาชม-รองศาสตราจารย์วิชาการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
101นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิค-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
102นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
103นายเทพกรลีลาแต้มUO330นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
104นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ส 2ลูกจ้างประจำทำงาน
105นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
106นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
107นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
108นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
109นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
110นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
111นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
112นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
113นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
114นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน