ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
1นายเธียรรัตน์ฦๅชาUO452อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสUO182อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางกัญญาภัคจอดนอกUO204ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO541อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายวุฒินันต์ประทุมUO086ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
12นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
13นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางนุจิราโคตรหานามUO202ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
16นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
17นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายสิทธินันบุญเลิศUO173ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
24นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นายก้องภพชาอามาตย์UO034ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
32นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน