ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะวิทยาการจัดการ
       สาขาวิชาการบัญชี
1นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางจินตนาจันทนนท์UO150ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นายศักดาเดชกุลากุลUO164ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
15นายศุภมิตรบุญทาUO176ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
16นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นางนาฎลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายเด่นชัยสมปองUO084ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการจัดการ
19นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางกชพรจันทร์เรืองUO230ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
23นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
24นายวราธรพรหมนิลUO167ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
26นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
31นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32นายพัลลภจันทร์กระจ่างUO314อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
35นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
37ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน