ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
1Mr.Piyush Dandriyal--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานบริหารทั่วไป
2นายนัฐวัฒน์จิตรมั่นCW325คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานกิจการนักศึกษา
8นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
9นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
10นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบัญชี
15นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นางนิรมลเนื่องสิทธะ155อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
18นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นางจินตนาจันทนนท์UO150ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นายศักดาเดชกุลากุลUO164ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
23นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์SI.196อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
26นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
29นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นายชาติชัยอุดมกิจมงคลSI.161ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
31นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นางธิติมารจนา158อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
40นายศุภมิตรบุญทาUO176ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
41นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นางนาฎลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นายเด่นชัยสมปองUO084ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการจัดการ
44นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
45นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
46นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
47นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
50นางกชพรจันทร์เรืองUO230ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
51นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
52นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
53นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
56นายวราธรพรหมนิลUO167ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
57นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
58นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
59นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
60นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
61นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
62นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
63นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
64นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
65นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
66นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
67นายพัลลภจันทร์กระจ่างUO314อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
68นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
69นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
70นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
71นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
72ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ระดับปริญญาโท)
73นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด
74นายภคพลคติวัฒน์SI209อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน