ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
2Mr.Lloyd JamesTurner-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5Miss.Liang Chengmei--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
7Mr.Bounthiem Philavanh--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
8Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
9Mr.KenichiSato -อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
10Mr.Kemal Abdela Kaso-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
11นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์และการพัฒนา(ระดับปริญญาโท)
12นายสุเทพการุณย์ลัญจกร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน