ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินSI.014อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
2Mr.Lloyd James Turner--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3Mr.Rodric W Carkhuf--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
7Miss.LI Yuqi --อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
8Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
9Mr.Kenichi Sato--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาดนตรี
10นายยงยศวงศ์แพงสอน-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
11นายสพสันติ์เพชรคำSI.197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
12Mr.Kemal Abdela Kaso--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
13นายกังสดาลจงคาSI.195อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
14นางสาวคนัมพรเปศรีSI.194อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
15นายเกรียงไกรซองทองSI.191อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน