ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
1นางธัญลักษณ์จันทร์กระจ่างUO503อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
7นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินUO526อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
13นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
14นายคมศิลป์สารทองUO200ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นางสาวปาณิภรณ์ธีระวงศนันท์UO525อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นางสาวบุญญิสาภูบรรทัดUO504อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาภาษาไทย
19นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
21นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นางสาวภัทรลดาทองเถาว์UO307อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
26นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
28นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
30นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาดนตรี
32นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
35นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
36นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
41นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
44นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
45นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
46นายเนธิชัยธานะราชUO534อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
47นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
50นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
51นายกังสดาลจงคาUO357อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
52นางสาวคนัมพรเปศรีUO356อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
53นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
56นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
57นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
58นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
59นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
60นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
61นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
62นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
63นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
64นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน