ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวอภิญญาวะจีสิงห์CW404ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
2นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นางนฤมลเหลวกูลCW116คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
7นางสาวภุลภญาบีลีUO212นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางสาวจันทนาศรีวรสารUO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายสมภพเลิศศรีUO057นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
11นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16Miss.Marguela Castulo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
17Mr.Kenichi Sato--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
18Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
19Mr.Lloyd James Turner--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
20Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
21Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
22Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
23Mr.David Alan Blyler-51อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
24Mr.Brendan Douglas Mckell--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
25นางสาวศิริพรบุญโนนแต้UO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นางธัญลักษณ์จันทร์กระจ่างUO503อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
32นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินUO526อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
35นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
38นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
39นายคมศิลป์สารทองUO200ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
41นางสาวปาณิภรณ์ธีระวงศนันท์UO525อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นางสาวบุญญิสาภูบรรทัดUO504อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
44นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาภาษาไทย
45นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
46นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
47นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นางสาวภัทรลดาทองเถาว์UO307อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
50นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
51นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
52นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
53นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
56นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
57นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
58นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
59นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
60นางสาวอุทุมพรสุระศักดิ์CW 289ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
61นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
62นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
63นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
64นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาดนตรี
65นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
66นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
67นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
68นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
69นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
70นางสาวรัชฎาพรธิราวรรณ222อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
71นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
72นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
73นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
74นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
75นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
76นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
77นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
78นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
79นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
80นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
81นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
82นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
83นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
84นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
85นายเนธิชัยธานะราชUO534อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
86นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
87นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
88นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
89นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
90นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
91นางสาวเนื้ออ่อนขรัวทองเขียว223รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
92นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
93นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
94นายชาติชายทีสุกะCW118คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
95นายกังสดาลจงคาUO357อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
96นางสาวคนัมพรเปศรีUO356อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
97นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
98นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
99นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
100นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
101นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
102นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
103นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
104นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
105นายรัฐพลฤทธิธรรม126ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
106นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
107นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
108นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
109นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
110นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมUO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน