ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
10นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
11นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
12นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
14นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
16นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
18นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
19นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
20นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
21นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
22นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
24นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
25นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
27นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
30นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
31นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
32นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
33นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
34นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
35นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
36นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
37นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
38นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
39นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
40นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
41นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
42นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
43นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
44นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
45นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
46นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
47นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน