ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
11นางสาวนวพรวรรณทองUO065อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
12นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
14นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
16นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นางสาวเบญจพรอุผาUO259อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
19นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
20นายธราเทพเตมีรักษ์UO235อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
21นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
22นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
24นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
25นายอภิวัฒน์ปานทองUO107อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
27นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
30นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
31นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
32นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
33นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
34นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
35นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
36นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
37นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
38นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
39นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
40นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
41นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
42นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
43นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
44นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
45นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
46นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
47นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
48นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
49นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
50นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
51นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
52นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
53นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
54นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
55นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน