ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
1นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
5นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นางสาวปัณพรศรีปลั่งUO508อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
11นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
12นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
14นายธราเทพเตมีรักษ์UO235ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
16นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
19นายอภิวัฒน์ปานทองUO107ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
20นางสาวนิศาชลภาวงศ์UO481อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
21นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
22นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
24นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
25นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
27นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
30นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
31นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
32นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
33นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
34นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
35นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
36นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
37นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
38นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
39นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
40นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
41นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
42นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
43นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อภาคนอกเวลา
44นางสาวนวพรวรรณทองUO065ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
45นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
46นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
47นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
48นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
49นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
50นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
51นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
52นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
53นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
54นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
55นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
56นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
57นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
58นางสาวเบญจพรอุผาUO259ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการประถมศึกษา
59นางสาวสุมัทนาหาญสุริย์UO521อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน