ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
1นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
5นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
13นายธราเทพเตมีรักษ์UO235ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
15นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
18นายอภิวัฒน์ปานทองUO107ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางสาวนิศาชลภาวงศ์UO481อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
23นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
24นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
30นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
32นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
33นายศตวรรษมะละแซมUO341ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
35นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
38นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
41นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
44นางสาวนวพรวรรณทองUO065ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
45นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
46นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
47นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นายสถิตย์ภาคมฤคUO064ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
50นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
51นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
52นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
53นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
56นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
57นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
58นางสาวเบญจพรอุผาUO259ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการประถมศึกษา
59นางสาวสุมัทนาหาญสุริย์UO521อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน