ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
1นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริหารการวิจัย
4นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
5นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
8นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
10นายครรชิตสิงห์สุขUO051นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
13นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน