ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
1นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นางสาวณัฐธิดาพรมประศรีCW280นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริหารการวิจัย
6นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
7นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
10นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
12นายนัททีโคตรทุมมีGO027นักวิจัยกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
13นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
14นายครรชิตสิงห์สุขUO051นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       ศูนย์หนองหารศึกษา
17นางสาวญาณวิจาคำพรมมาCW428นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
18นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน