ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นางสาวณัฐธิฌาไชยจักร์SI.212ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
2นายอำนาจไชยมาศSI.204ครูศิลปะ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
3นางสาวศิริลักษณ์จางจันทร์SI.205ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
4นางสาวปิยะวัลย์สิงหาครSI.206ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5นายธนาธิปโสมคำSI.203ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6นางสาวภาวิณีว่องไวกริยาSI.184ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
7Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน