ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางสาวกษมนมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นางพฤตยาแสงสุวรรณUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นางสาวณัฐพิมลวัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
9นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายไพวัลย์สมปองUO267บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
16นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นายโภไคยมาลัยกรองUO135นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางอริญชยาพรผาจวงUO384นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นางสาวจุฬาภรณ์เสนาไชยUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
27นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
29นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
30นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
35นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
41นางสาวอรชุดารัตนพงศ์กุลUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
42นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นางพรรณวดีแสนพงศ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
44นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง)
45นายธรรศวัฒนาเมธีUO412สถาปนิกปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
46นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
47นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ)
50นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
51นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
52นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
53นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
56นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
57นางสาวอภิญญาเห็มนวนUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
58นางสาวอลิสาทับพิลาUO530ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
59นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
60นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
61นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
62นายสัญญาสุวรรณสารUO277ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
63นางสาวจริญาเชื้อคำเพ็งUO489ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
64นายพิมุขอินทรสูตUO490ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
65นายปัณฐวิชญ์รุจนันท์สกุลUO088ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
66นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
67นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
68นายพงษ์พัฒน์ดาโอภาUO529ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
69นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
70นายอาทิตย์แสนหูมUO531ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
71นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
72นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
73นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
74นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
75นางก้องนภาอธิยะUO188ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
76นายธเนษฐก้อนกั้นUO491ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
77นางภัครดาเถายะบุตรUO099ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
78นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
79นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
80นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
81นางศริญตาศรีชาติUO275ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
82นางสาวณัฐวรารินทร์ไชยจักร์UO158ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
83นางช่อลดาสัพโสUO465ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
84นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
85นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
86นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
87นางสาวสุกัญญาลามคำUO228เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
88นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
89นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
90นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
91นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
92นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
93นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
94นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
95นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS)
96นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
97นายธีรยุทธสาแดงUO537นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
98นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
99นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
100นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
101นางเกกิลาบารินทร์UO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
102นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
103นางสาวชนกญาดาโคตรสาลีUO497นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
104นางสาวเบญจพรมายูรUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
105นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
106นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
107นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
108นางสาวชิดชนกวังศรีUO391นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานแผนและงบประมาณ
109นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
110นายจักรกฤษกองพิมายUO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
111นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
112นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
113นางสาวอรพินบุตราชUO288เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
114นางสาวรจนาประดาUO207เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
115นางจีรวรรณดวงสุภาUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
116นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
117นางสาวทัศนีย์คำปานUO206เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
118นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
119นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
120นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
121นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
122นางสาวสุจิตราราชวงษ์UO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
123นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
124นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
125นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
126นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
127นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
128นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
129นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
130นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
131นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
132นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
133นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
134นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
135นายธราเทพเตมีรักษ์UO235ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
136นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
137นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
138นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
139นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
140นายอภิวัฒน์ปานทองUO107ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
141นางสาวนิศาชลภาวงศ์UO481อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
142นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
143นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
144นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
145นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
146นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
147นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
148นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
149นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
150นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
151นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
152นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
153นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
154นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
155นายศตวรรษมะละแซมUO341ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
156นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
157นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
158นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
159นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
160นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
161นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
162นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
163นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
164นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
165นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
166นางสาวนวพรวรรณทองUO065ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
167นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
168นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
169นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
170นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
171นายสถิตย์ภาคมฤคUO064ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
172นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
173นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
174นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
175นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
176นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
177นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
178นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
179นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
180นางสาวเบญจพรอุผาUO259ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการประถมศึกษา
181นางสาวสุมัทนาหาญสุริย์UO521อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ระดับปริญญาโท)
182นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
183นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
184นางสาวธิวาพรคำสงค์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
185นายอนุวัตรอุ่นคำUO340นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
186นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
187นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
188นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
189นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
190นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
191นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
192นางวรางรัตน์เป้งไชยโมUO293อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
193นางครองใจโสมรักษ์UO197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
194นายสมชายบุตรนันท์UO445ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
195ส.พญ.เบญจมาภรณ์พุ่มหิรัญโรจน์UO008อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
196นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
197นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
198นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
199นางฐิตินันท์เหมะธุลินUO109อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
200นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
201นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
202น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
203ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
204นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการประมง
205นางอรอนงค์ขันเดชUO199อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
206นายนพรัตน์พัชณีย์UO291ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
207นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
208นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
209นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
210นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
211นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
212นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
213นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
214นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
215นายสุเมธเพียยุระUO290อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
216นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
217นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
218นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกUO292อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
219นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
220นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
221นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
222นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
223นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
224นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
225นายเธียรรัตน์ฦๅชาUO452อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
226นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสUO182อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
227นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
228นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
229นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
230นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
231นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
232นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
233นางกัญญาภัคจอดนอกUO204ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
234นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
235นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO541อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
236นายวุฒินันต์ประทุมUO086ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
237นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
238นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
239นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
240นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
241นางนุจิราโคตรหานามUO202ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
242นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
243นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
244นายสิทธินันบุญเลิศUO173ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
245นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
246นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
247นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
248นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
249นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
250นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
251นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
252นายก้องภพชาอามาตย์UO034ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
253นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
254นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
255นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
256นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
257ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
258นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
259นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
260นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
261นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
262นางสาวภุลภญาบีลีUO212นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
263นางสาวจันทนาศรีวรสารUO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
264นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
265นายสมภพเลิศศรีUO057นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
266นางสาวศิริพรบุญโนนแต้UO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
267นางธัญลักษณ์จันทร์กระจ่างUO503อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
268นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
269นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
270นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
271นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
272นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
273นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
274นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
275นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินUO526อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
276นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
277นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
278นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
279นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
280นายคมศิลป์สารทองUO200ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
281นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
282นางสาวปาณิภรณ์ธีระวงศนันท์UO525อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
283นางสาวบุญญิสาภูบรรทัดUO504อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
284นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
285นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาภาษาไทย
286นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
287นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
288นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
289นางสาวภัทรลดาทองเถาว์UO307อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
290นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
291นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
292นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
293นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
294นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
295นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
296นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
297นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
298นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
299นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาดนตรี
300นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
301นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
302นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
303นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
304นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
305นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
306นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
307นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
308นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
309นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
310นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
311นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
312นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
313นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
314นายเนธิชัยธานะราชUO534อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
315นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
316นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
317นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
318นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
319นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
320นายกังสดาลจงคาUO357อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
321นางสาวคนัมพรเปศรีUO356อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
322นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
323นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
324นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
325นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
326นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
327นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
328นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
329นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
330นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
331นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
332นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
333นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
334นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมUO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
335นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
336นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
337นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
338นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานกิจการนักศึกษา
339นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
340นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
341นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
342นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
343นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
344นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบัญชี
345นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
346นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
347นางจินตนาจันทนนท์UO150ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
348นายศักดาเดชกุลากุลUO164ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
349นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
350นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
351นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
352นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
353นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
354นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
355นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
356นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
357นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
358นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
359นายศุภมิตรบุญทาUO176ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
360นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
361นางนาฎลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
362นายเด่นชัยสมปองUO084ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการจัดการ
363นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
364นางกชพรจันทร์เรืองUO230ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
365นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
366นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
367นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
368นายวราธรพรหมนิลUO167ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
369นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
370นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
371นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
372นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
373นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
374นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
375นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
376นายพัลลภจันทร์กระจ่างUO314อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
377นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
378นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
379นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
380นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
381ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
382นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
383นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
384นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานกิจการนักศึกษา
385นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
386นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
387นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
388นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
389นายอาธรณ์วรอัดUO474ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
390นายหรรษกรวรรธนะสารUO473ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
391นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
392นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
393นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
394นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
395นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
396นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
397นางสาวณัฐวีภูมิสุขUO527อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
398นายวุฒิชัยรสชาติUO448ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
399นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
400นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
401นางอรุณฉายเตมียเวสUO112ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
402นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
403นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
404นางเนตรนภาพนมเขตร์UO060นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
405นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
406นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
407นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
408นางสุวภาสาวิภาคUO190ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
409นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
410นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
411นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
412นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
413นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
414นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
415นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
416นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
417นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
418นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
419นายมงคลแสนสุขUO513อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
420นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
421นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
422ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
423นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
424นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
425นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
426นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
427นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
428นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
429นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
430นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
431นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
432นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
433นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
434นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
435นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
436นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
437นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
438นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
439นายประวิทย์สุวรรณรงค์UO324ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
440นางสาวอุไรวรรณภูนาพลอยUO063อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
441นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
442นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
443นางสาววิจิตราสุจริตUO163ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
444นายเทพกรลีลาแต้มUO330นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
445นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
446นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
447นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
448นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
449นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
450นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
451นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
452นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
453นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
454นางศุภพิชญ์ประเสริฐนูUO463เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
455นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
456นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิชาการและวิจัย
457นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
458นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
459นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
460นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
461นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
462นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
463นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
464นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
465นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริหารการวิจัย
466นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
467นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
468นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
469นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
470นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
471นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
472นายครรชิตสิงห์สุขUO051นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
473นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
474นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
475นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
476นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
477นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
478นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
479นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
480นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
481นางพัชฏ์ฐิญากาสุริย์UO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
482นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
483นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการสารสนเทศ
484นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
485นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
486นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยUO528บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
487นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
488นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
489นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
490นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
491นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
492นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
493นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
494นายวิทวัสจักรคมUO460นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
495นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
496นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
497นางหฤทัยบุญฉวีUO046เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
498นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
499จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานรับเข้านักศึกษา
500นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
501นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
502นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
503นางมยุรารัตนบุญศิริUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
504นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
505นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
506นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
507นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
508นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานส่งเสริมวิชาการ
509นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาUO254นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
510นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
511นางนรินรัตน์พรมหากุลUO376นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
512นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
513นางสาวบังอรไทยลาUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
514นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
515นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
516นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
517นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
518นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
519นายชูชาติคุ้มครองUO337เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
520นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
521นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน