ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
2นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
3นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
4นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
5นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
6นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
7นายสัญญาสุวรรณสารUO277อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
8นางสาวจริญาเชื้อคำเพ็งUO489อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
9นายพิมุขอินทรสูตUO490อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
10นายปัณฐวิชญ์รุจนันท์สกุลUO088อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
11นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
12นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
13นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
14นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
15นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
16นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
17นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
18นางสาวก้องนภาพิชัยUO188อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
19นายธเนษฐก้อนกั้นUO491อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
20นางสาวมนันยาภาคีUO099อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
21นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
22นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
23นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
24นางยุพินศรีชาติUO275อาจารย์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
25นางสาววิไลรักษ์ไชยจักร์UO158อาจารย์ผู้ช่วย-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
26นางช่อลดาสัพโสUO465อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
27นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
28นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
29นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
30นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
31นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
32นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
33นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
34นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
35นางสาวปัณพรศรีปลั่งUO508อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
36นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
37นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
38นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
39นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
40นายธราเทพเตมีรักษ์UO235ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
41นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
42นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
43นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
44นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
45นายอภิวัฒน์ปานทองUO107ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
46นางสาวนิศาชลภาวงศ์UO481อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
47นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
48นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
49นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
50นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
51นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
52นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
53นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
54นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
55นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
56นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
57นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
58นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
59นายศตวรรษมะละแซมUO341อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
60นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
61นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
62นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
63นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
64นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
65นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
66นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
67นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
68นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
69นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อภาคนอกเวลา
70นางสาวนวพรวรรณทองUO065ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
71นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
72นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
73นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
74นางสาวพฤฒิชานาคะผิวUO233อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
75นายสถิตย์ภาคมฤคUO064อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
76นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
77นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
78นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
79นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
80นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
81นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
82นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
83นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
84นางสาวเบญจพรอุผาUO259ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการประถมศึกษา
85นางสาวสุมัทนาหาญสุริย์UO521อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
86นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
87นางสาววรางรัตน์เสนาสิงห์UO293อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
88นางครองใจโสมรักษ์UO197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
89นายสมชายบุตรนันท์UO445อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
90ส.พญ.เบญจมาภรณ์พุ่มหิรัญโรจน์UO008อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
91นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
92นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
93นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
94นางฐิตินันท์เหมะธุลินUO109อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
95นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
96นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
97น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
98ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
99นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการประมง
100นางอรอนงค์ไชยราUO199อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
101นายนพรัตน์พัชณีย์UO291ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
102นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
103นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
104นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
105นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
106นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
107นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
108นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
109นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
110นายสุเมธเพียยุระUO290อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
111นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
112นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
113นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกUO292อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
114นายเธียรรัตน์ฦาชาUO452อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
115นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
116นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
117นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
118นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
119นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
120นางกัญญาภัคจอดนอกUO204อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
121นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
122นายสิทธิศักดิ์ผุยโสภาUO182ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
123นายวุฒินันต์ประทุมUO086ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
124นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
125นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
126นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
127นางนุจิราโคตรหานามUO202ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
128นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
129นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
130นายสิทธินันบุญเลิศUO173อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
131นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
132นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
133นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
134นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
135นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
136นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
137นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
138นายก้องภพชาอามาตย์UO034ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
139นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
140นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
141นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
142นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
143ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
144นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
145นางสาวธัญลักษณ์ธรรมศิริUO503อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
146นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
147นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
148นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
149นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
150นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
151นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
152นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
153นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินUO526อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
154นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
155นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
156นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
157นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
158นายคมศิลป์สารทองUO200อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
159นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
160นางสาวปาณิภรณ์ธีระวงศนันท์UO525อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
161นางสาวสุภาวดีทำนิไกรUO504อาจารย์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
162นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาภาษาไทย
163นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
164นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
165นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
166นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
167นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
168นายสุรชัยชินบุตรUO307ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
169นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
170นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
171นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
172นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
173นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
174นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
175นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
176นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
177นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาดนตรี
178นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
179นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
180นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
181นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
182นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
183นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
184นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
185นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
186นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
187นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
188นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
189นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
190นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
191นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
192นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์ปฏิบัติการพนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
193นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
194นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
195นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
196นายกังสดาลจงคาUO357อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
197นางสาวคนัมพรเปศรีUO356อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
198นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
199นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
200นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
201นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
202นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
203นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
204นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
205นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
206นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
207นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
208นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
209นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
คณะวิทยาการจัดการ
       สาขาวิชาการบัญชี
210นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
211นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
212นางจินตนาจันทนนท์UO150อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
213นายศักดาเดชกุลากุลUO164อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
214นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
215นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
216นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
217นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
218นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
219นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
220นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
221นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
222นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
223นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
224นายศุภมิตรบุญทาUO176อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
225นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
226นางนาฎลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
227นายเด่นชัยสมปองUO084ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
228นายพัฒน์ภูมิแสนศักดิ์UO515อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
229นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
230นางกชพรจันทร์เรืองUO230อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
231นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
232นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
233นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
234นายวราธรพรหมนิลUO167อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
235นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
236นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
237นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
238นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
239นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
240นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
241นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
242นายพัลลภจันทร์กระจ่างUO314อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
243นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
244นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
245นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
246นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
247ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
248นายอาธรณ์วรอัดUO474อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
249นายหรรษกรวรรธนะสารUO473ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
250นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
251นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
252นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
253นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
254นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
255นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
256นางสาวณัฐวีภูมิสุขUO527อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
257นายวุฒิชัยรสชาติUO448อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
258นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
259นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
260นางสาวอรุณฉายอุนาศรีUO112ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
261นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
262นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
263นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
264นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
265นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
266นางสุวภาสาวิภาคUO190อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
267นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
268นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
269นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
270นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
271นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
272นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
273นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
274นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
275นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
276นายมงคลแสนสุขUO513อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
277นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
278ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
279นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
280นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
281นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
282นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
283นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
284นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
285นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
286นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
287นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
288นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
289นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
290นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
291นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
292นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
293นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยศึกษาต่อ
294นายประวิทย์สุวรรณรงค์UO324ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
295นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
296นางสาวภัทรลภาฐานวิเศษUO063ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
297นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน
298นางสาววิจิตราสุจริตUO163ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานมหาวิทยาลัยทำงาน