ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
1นางสาวมุงเมืองคำนาทิพย์016พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
2นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
3นายเชาวลิตศิริสานต์025ช่างปูน ช 3ช 3ลูกจ้างประจำทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
4นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำทำงาน
5นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำทำงาน
6นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประกันคุณภาพการศึกษา
7นางสาวจันทร์ฉายอินธิแสน012พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
8นายถวิลนามกิ่ง018ช่างไม้ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ
9นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
10นายสนิทศิริสานต์015ช่างปูน ช 3ช 3ลูกจ้างประจำทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       ศูนย์วิทยาศาสตร์
11นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ส 2ลูกจ้างประจำทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
12นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานรับเข้านักศึกษา
13นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ส 3ลูกจ้างประจำทำงาน