ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
4นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
5นางสาวอลิสาทับพิลาUO530ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
6นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
7นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
8นายสัญญาสุวรรณสารUO277ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
9นางสาวจริญาเชื้อคำเพ็งUO489ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นายพิมุขอินทรสูตUO490ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นายปัณฐวิชญ์รุจนันท์สกุลUO088ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นายพงษ์พัฒน์ดาโอภาUO529ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นายอาทิตย์แสนหูมUO531ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
17นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
18นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
19นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นางก้องนภาอธิยะUO188ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นายธเนษฐก้อนกั้นUO491ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23นางภัครดาเถายะบุตรUO099ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
25นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
26นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
27นางศริญตาศรีชาติUO275ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
28นางสาวณัฐวรารินทร์ไชยจักร์UO158ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
29นางช่อลดาสัพโสUO465ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะครุศาสตร์
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
30นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
34นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
35นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
41นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
42นายธราเทพเตมีรักษ์UO235ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
43นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
44นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
45นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
46นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
47นายอภิวัฒน์ปานทองUO107ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
48นางสาวนิศาชลภาวงศ์UO481อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
49นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
50นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
51นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
52นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
53นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
54นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
55นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
56นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
57นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
58นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
59นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
60นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
61นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
62นายศตวรรษมะละแซมUO341ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
63นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
64นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
65นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
66นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
67นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
68นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
69นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
70นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
71นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
72นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
73นางสาวนวพรวรรณทองUO065ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
74นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
75นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
76นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
77นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
78นายสถิตย์ภาคมฤคUO064ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
79นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
80นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
81นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
82นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
83นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
84นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
85นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
86นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
87นางสาวเบญจพรอุผาUO259ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการประถมศึกษา
88นางสาวสุมัทนาหาญสุริย์UO521อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
89นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
90นางวรางรัตน์เป้งไชยโมUO293อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
91นางครองใจโสมรักษ์UO197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
92นายสมชายบุตรนันท์UO445ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
93ส.พญ.เบญจมาภรณ์พุ่มหิรัญโรจน์UO008อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
94นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
95นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
96นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
97นางฐิตินันท์เหมะธุลินUO109อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
98นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
99นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
100น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
101ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
102นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการประมง
103นางอรอนงค์ขันเดชUO199อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
104นายนพรัตน์พัชณีย์UO291ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
105นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
106นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
107นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
108นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
109นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
110นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
111นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
112นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
113นายสุเมธเพียยุระUO290อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
114นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
115นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
116นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกUO292อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
117นายเธียรรัตน์ฦๅชาUO452อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
118นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสUO182อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
119นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
120นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
121นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
122นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
123นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
124นางกัญญาภัคจอดนอกUO204ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
125นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
126นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO541อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
127นายวุฒินันต์ประทุมUO086ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
128นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
129นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
130นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
131นางนุจิราโคตรหานามUO202ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
132นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
133นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
134นายสิทธินันบุญเลิศUO173ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
135นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
136นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
137นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
138นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
139นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
140นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
141นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
142นายก้องภพชาอามาตย์UO034ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
143นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
144นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
145นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
146นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
147ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
148นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
149นางธัญลักษณ์จันทร์กระจ่างUO503อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
150นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
151นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
152นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
153นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
154นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
155นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
156นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
157นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินUO526อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
158นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
159นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
160นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
161นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
162นายคมศิลป์สารทองUO200ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
163นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
164นางสาวปาณิภรณ์ธีระวงศนันท์UO525อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
165นางสาวบุญญิสาภูบรรทัดUO504อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
166นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาภาษาไทย
167นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
168นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
169นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
170นางสาวภัทรลดาทองเถาว์UO307อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
171นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
172นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
173นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
174นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
175นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
176นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
177นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
178นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
179นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาดนตรี
180นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
181นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
182นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
183นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
184นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
185นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
186นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
187นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
188นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
189นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
190นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
191นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
192นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
193นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
194นายเนธิชัยธานะราชUO534อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
195นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
196นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
197นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
198นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
199นายกังสดาลจงคาUO357อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
200นางสาวคนัมพรเปศรีUO356อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
201นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
202นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
203นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
204นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
205นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
206นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
207นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
208นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
209นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
210นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
211นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
212นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะวิทยาการจัดการ
       สาขาวิชาการบัญชี
213นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
214นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
215นางจินตนาจันทนนท์UO150ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
216นายศักดาเดชกุลากุลUO164ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
217นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
218นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
219นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
220นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
221นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
222นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
223นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
224นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
225นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
226นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
227นายศุภมิตรบุญทาUO176ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
228นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
229นางนาฎลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
230นายเด่นชัยสมปองUO084ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการจัดการ
231นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
232นางกชพรจันทร์เรืองUO230ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
233นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
234นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
235นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
236นายวราธรพรหมนิลUO167ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
237นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
238นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
239นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
240นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
241นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
242นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
243นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
244นายพัลลภจันทร์กระจ่างUO314อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
245นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
246นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
247นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
248นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
249ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       สาขาวิชาฟิสิกส์
250นายอาธรณ์วรอัดUO474ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
251นายหรรษกรวรรธนะสารUO473ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
252นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
253นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
254นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
255นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
256นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
257นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
258นางสาวณัฐวีภูมิสุขUO527อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
259นายวุฒิชัยรสชาติUO448ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
260นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
261นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
262นางอรุณฉายเตมียเวสUO112ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
263นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
264นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
265นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
266นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
267นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
268นางสุวภาสาวิภาคUO190ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
269นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
270นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
271นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
272นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
273นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
274นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
275นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
276นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
277นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
278นายมงคลแสนสุขUO513อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
279นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
280ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
281นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
282นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
283นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
284นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
285นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
286นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
287นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
288นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
289นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
290นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
291นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
292นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
293นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
294นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
295นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
296นายประวิทย์สุวรรณรงค์UO324ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
297นางสาวอุไรวรรณภูนาพลอยUO063อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
298นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
299นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
300นางสาววิจิตราสุจริตUO163ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน