ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชื่อบุคลากร :  
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งสายงานประเภทบุคลากรสถานะการทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางสาวพิชญาดาธานี005ผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกองข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
2นายเกษมบุตรดี017ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
3นางกิ่งเดือนมิเถาวัลย์GO015เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
4นางสาวจิตนภาฮาดดาCW389นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
5นายนัถพรข่วงทิพย์CW386นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
6นายอนุวัตรอินธิกายCW387เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
7นางสาวศันสนีย์เหลาบัวCW388เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
8นายปฎิญญาแพงพุยCW406นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
9นางศิริปภาวีวิชาชาติUO132เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
10นางณัฏฐชาตรีโอษฐ์UO269เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
11นางสาวกษมนมุลเมืองแสนUO346เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
12นางพฤตยาแสงสุวรรณUO222เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
13นายชัยยาเบ้าหล่อUO016เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
14นางนุชนารถพิมกรUO131เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
15นางสาวสุภาพรศิริขันธ์UO383เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
16นางสาวณัฐพิมลวัชรกุลUO382เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
17นางสาวปนัดดากิติราชCW412เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
18นางสาวนลินีมั่นคงCW439บุคลากร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
19นางสาวรัตติกรพรมคำUO041บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
20นายคมกริบเลื่องลือUO073นิติกรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
21นายไพวัลย์สมปองUO267บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
22นางกานต์ชนกปทุมเพชรUO270บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
23นางสุพัตราสุคนธชาติUO386บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
24นางสาวอมรรัตน์นามเสนาUO224บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
25นางสาวประภัสสรพองผาลาUO136บุคลากรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
26นางมาลัยวัลย์อินคำน้อย001พนักงานการเงินและบัญชี ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
27นางสาวสุมลรัตน์โรจนบัณฑิตGO009เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
28ว่าที่ร้อยตรีปฐมพรสุนารักษ์CW417ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
29นายรังสรรค์พาวงศ์CW418ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
30นางสาวกมลทิพย์จันทะสินUO225นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
31นายโภไคยมาลัยกรองUO135นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
32นางสาวปรียาพรพานาดาUO419นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
33นางสาวสุณีรัตน์เฮ้าทาUO184นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
34นางอริญชยาพรผาจวงUO384นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
35นางสาวนุชจรีทองชมภูUO015นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
36นางสาวนิชาภาไชยโยธาUO040นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
37นางนวพรอัคศรีUO134นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
38นายเกรียงไกรมูลสาระUO409นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
39นางสาวจุฬาภรณ์เสนาไชยUO454นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
40นางวิชชุดาตักโพธิ์UO039นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
41นายวันเฉลิมปานสังข์PP010พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
42นางสาวอัมราวงศ์เตชะCW374เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
43นายไพฑูรย์ข่วงทิพย์PP019พนักงานห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
44นางสาวนรีรัตน์พูดเพราะCW190เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
45นางสาวอักษรพองพลาPP023พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
46นางสาวพจนีย์จักรศรีPP001พนักงานบริหารทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
47นางลำพูนสิงห์หันต์PP017แม่บ้านซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
48นางสุจิตราจักษุมาตรPP009พนักงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
49นางสาวศรินยาสารหงษ์PP007พนักงานบริการห้องอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
50นางบังอรผ่านสุวรรณPP022พนักงานปรุงอาหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
51นายเวสฤาไกรPP005พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
52นางสาวภัทรตะญาแถมสมดีPP012พนักงานแม่บ้านห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
53นางสมหมายหงษ์สาPP013พนักงานแม่บ้านห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
54นางพันนิภาชลอาวาสPP015พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
55นางเดือนเพ็ญคำทะเนตรPP003พนักงานแม่บ้านห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
56นายดำรงค์กั้วพิสมัยPP032พนักงานจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
57นายจันทร์ประโสแสงชะวะเดชPP020คนสวน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
58นางสาวเพรชรัตน์จำปาPP014พนักงานทำความสะอาด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
59นายสนิทพรรคบุตรราชPP016หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
60นายนครทุ่มโมงPP018พนักงานซักรีด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
61นายอรรถพงศ์แซมรัมย์CW022คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
62นางสาวณฐกรโสมนามPP011พนักงานต้อนรับ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
63นายอานนท์เชื้อนาข่าCW021คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
64นางสาวเบญจวรรณศรีลำเนาPP021พนักงานแม่บ้านห้องพัก-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
65นายจารุวิทย์ลังภูลีUO223เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
66นายธนพัฒน์วงศ์ประทุมUO410เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
67นางสาวดาริกาแก้วดีGO022นักวิชาการพัสดุกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
68นางสาวพรทิพย์โสนันทะCW 005นักวิชาการพัสดุ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
69นางสาวอลิษาเครื่องเพชรCW409ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
70นางนกชนาฎทิพวงค์ษา-นักวิชาการพัสดุ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
71นายสิริศักดิ์ผ่านสุวรรณ์UO455นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
72นายฤทธิไกรสุทธิUO385นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
73นางสาวปภัสสรบุทาUO415นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
74นายสุริยันนิลทะราชUO247นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
75นางสาวนริศราดงภูยาวUO133นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
76นางสาวอัจฉราชาแสนUO074นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
77นายวิษณุกลมเกลียวGO025นักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
78นายวรเมธตรีศิริจรรยาCW286นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
79นายพัชระฤทธิวงค์CW427ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
80นายวีรพรรณรัตนะCW285เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
81นายแสงเพชรตันปานCW405นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
82นายสุวิทย์เหลาสะอาดCW426ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
83นายรัตนกาญจน์คำเพชรดีUO018นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
84นายณัฐพลน้อยนางUO091นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
85นายศราวุฒิวังสุริUO413นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
86นางสาวสุทราภรณ์ตาลกุลUO387นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
87นายกิตติภัทรฝ่ายเทศUO414นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
88นายพิสิษฐ์ทวีโชคชัยธวัชUO458นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยอาคารสถานที่)
89นายรชตมามิมินGO020เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
90นายประสงค์วรชัยGO001นายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานเทคนิคทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
91นายดุษดีผาจวงGO012เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
92นายวิทยาลูกอินทร์GO011เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานบริการพนักงานราชการทำงาน
93นายวุฒิชัยพรมดิเรกCW057คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
94นายสิทธิพงษ์ศิริสานต์ED079คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
95นายศรันยูคำโคตรED078คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
96นายพงษ์พิทักษ์ลูกอินทร์CW223คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
97นายจักรินทร์ลูกอินทร์CW415คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
98นายวิโรจน์อุ่มภูธรCW047คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
99นางสาวสมจิตโคตรวิชัยCW323คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
100นายมนัสโคตรวิชัยCW037คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
101นายสายันถานทองดีCW051คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
102นายสะไหวจันไตรรัตน์CW039คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
103นายสนธยาฐานทองดีCW314คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
104นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
105นายจีระการณ์ศิริสานต์CW313คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
106นายพนัสบุญหล้าCW050คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
107นายวิทูรไชยทิพย์CW315คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
108นายนันทวัฒน์อินคำน้อยCW340คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
109นายสะท้านทองศูนย์CW046คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
110นายสมพงษ์เขียวรัตน์CW054คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
111นายดลใจยางธิสารCW048คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
112นายกฤษดา สีละดีCW441คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
113นายโสภณศรีจูมCW413คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
114นางสาวอรชุดารัตนพงศ์กุลUO456เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
115นายกิ่งเพ็ชรพิลาทาUO457เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
116นางพรรณวดีแสนพงศ์UO274เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
117นายปีดาโทนสิมมาUO038วิศวกรโยธาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง)
118นายวุธชัยเมืองซองCW393เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
119นายธรรศวัฒนาเมธีUO412สถาปนิกปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
120นายประกายแก้วบุตราชUO268วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
121นายณัฏฐวุฑท์กุตระแสงUO157นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
122นายบัญชาพรหมดาUO411วิศวกรปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
123นายพรพิทักษ์คล่องแคล่วUO392วิศวกรโยธาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยพัฒนาภูมิทัศน์)
124นายอดิศักดิ์เมืองสูงCW341คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
125นายวีระศักดิ์เข็มเพ็ชรCW337คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
126นายเจริญชัยทุ่มโมงCW362คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
127นายสุภัคศรไม้แสนดีED081คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
128นายอรรถพรจักรพิมพ์CW376คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
129นายทองหล่อแก้วบุดดีCW045คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
130นายครรชิตอุปพงษ์CW363คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
131นายสมโภชผงสินสุCW414คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
132นายฐิติพงศ์ตองตาสีCW056คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
133นายปรีดาจักรพิมพ์CW040คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
134นายชัยชนะวะชุมCW182คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
135นายพินิจจำปาCW394คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
136นายชุมพลทุ่มโมงCW343คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยแม่บ้าน)
137นางสาววิลาวัณย์ถานโอภาสCW395คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
138นางพิศวงเรืองโชคทวีCW096คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
139นางสาวเสงี่ยมมณีกัญย์CW041คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
140นางสาวนภาพรบุตรบุญCW342คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
141นางสาวธนิดาจันทร์ใดCW181คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
142นางญาติอินทร์เจริญCW221คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
143นางพัฒนาตองตาสีCW312คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
144นางวิรัตน์เเก้วบุดดีCW049คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยบริการหอประชุม)
145นายณัฐวุฒิโคตรวงศ์CW249คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
146นางสมัยอุ่มภูธรCW274คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
147นางสาวนภัสกรณ์บุตรบุญCW416คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
148นางวัฒนาภูละครCW273คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
149นางนงลักษ์ศรีฤทธิ์CW023คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ)
150นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3ช 3ลูกจ้างประจำทำงาน
151นายสมบัติไม้แสนดี003ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำทำงาน
152นายสมศักดิ์การสมบัติ002ช่างเครื่องยนต์ ช 2ช 2ลูกจ้างประจำทำงาน
153นายธนพงศ์ยาทองไชยCW392พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
154นายอัคเดชศรีปัตถาCW391พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
155นายมิตรเรืองโชคทวีCW237พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
156นายอดิศักดิ์พิมกรCW 411พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
157นายลักษณ์สืบชาติCW261พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
158นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
159นายประพาสดีสาCW265พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
160นายพรสถิตย์ศรีจำปาCW033พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
161นายพยุงศักดิ์แสนรัตน์CW 368พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
162นายอุทัยอินธะนูCW036พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
163นายเดชาวงศ์กาฬสินธุ์CW031พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
164นายบัณฑิตจันทร์ใดCW 423พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
165นายจรีวัฒน์อินทร์เจริญCW034พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
166นายอภิวิชญ์สมบัติดีCW238พนักงานขับรถยนต์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
167นางกิ่งดาวช่วยจันทร์ดีUO272เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยไฟฟ้า)
168นายธงชัยเสลาดCW425ช่างไฟฟ้า-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
169นายอาทรณ์จันทะดวงCW193ช่างเทคนิค-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยประปา)
170นายประไพทีสุกะCW319คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
171นายถาวรสุริวรรณ์CW073ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยรักษาความปลอดภัย)
172นายนันทวิทย์ชิณศรีCW322เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
173นายสุเมธศิริสานต์CW224เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
174นายธีรศักดิ์บุษบาCW396เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
175นายวรัญญูนามเพ็งCW061เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
176สิบเอกไพรัชอุ่มภูธรCW062เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
177นายสุรเดชไชยหงษ์CW065เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
178นายมานิตย์กงลีมาCW068เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
179นายสมพงษ์จันตะแสงCW276เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
180นายพีระพงษ์พิลาทาCW066เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
181นายชัยรัตน์เข็มเพ็ชรCW060เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
182นายอภิวัฒน์ไชยเสนาCW311เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
183นายวีระพงษ์ตุ่นกลิ่นCW058เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
184นายสาธิตอินคำน้อยCW059เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
185นายอะมอนโยทัยหาญCW320เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
186นายวิทยาผาสุขCW345เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
187นายภูษิตวาดเมืองCW064เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
188นายไพทูรย์แพงยอดCW063เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
189นายปิญญาครุธตำคำCW277เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
190นางสาวขวัญหทัยใจสมุทรGO028นักตรวจสอบภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
191นางสาวธิดารัตน์อุปชัยUO389นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
192นายพงศกรหาแก้วUO388นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
193นางสาวณัฐธิฌาไชยจักร์SI.212ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
194นายอำนาจไชยมาศSI.204ครูศิลปะ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
195นางสาวศิริลักษณ์จางจันทร์SI.205ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
196นางสาวปิยะวัลย์สิงหาครSI.206ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
197นางสาวจิตราพรพานาดาCW442นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
198นายธนาธิปโสมคำSI.203ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
199นางสาวภาวิณีว่องไวกริยาSI.184ครู-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
200นางสาวปวีนาเกตวงษาCW430คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
201นายวินัสโคตรวิชัยCW287คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
202นายการันต์อินธิแสนCW431คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
203นางสาวกุสุมาโคตรวิชาCW397คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
204นางวาสนาพรหมหากุลCW398คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
205Ms.Celsie Taroja Avila--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
206นายดิสพงษ์อัมภาผลUO278ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
207นายวัชรกรณ์ฉายพลUO487ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
208นางสาวนิภาพรเขจรโมทย์UO205ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
209นางสาวเพชรรัตน์บุญเสนอUO186ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
210นางสาวอภิญญาเห็มนวนUO496เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
211นางสาวอลิสาทับพิลาUO530ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
212นางสาวจีระพรรณสอนวงค์ษาUO418นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
213นางสาวภัทรปภาเหมะธุลินUO160ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
214นางสาวอรวรรณโล่ห์คำUO159ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
215นายสัญญาสุวรรณสารUO277ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
216นางสาวจริญาเชื้อคำเพ็งUO489ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
217นายพิมุขอินทรสูตUO490ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
218นายปัณฐวิชญ์รุจนันท์สกุลUO088ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
219นางสาวนฤมลพ่อพิลาUO187ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
220นางสาวสัญพิชาโพธิดอกไม้UO495ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
221นายพงษ์พัฒน์ดาโอภาUO529ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
222นางสาวอนัญพรแสงสิริวิชโยUO493ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
223นายอาทิตย์แสนหูมUO531ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
224นางสาวสุดารัตน์สมบัติUO351ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
225นายนิวัฒน์สิงห์โตUO492ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
226นางสาวทิราทิพย์เดชบรรทมUO276ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
227นางสาวรฐานิษฐ์แก้วสนิทรฐากุลUO090ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
228นางก้องนภาอธิยะUO188ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
229นายธเนษฐก้อนกั้นUO491ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
230นางภัครดาเถายะบุตรUO099ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
231นางสาวพิมพ์พรภิญโญUO352ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
232นางสาวนิสาวงศ์ใหญ่UO494ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
233นางสาวอสอฤดีผดุงกิจUO488ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
234นางศริญตาศรีชาติUO275ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
235นางสาวณัฐวรารินทร์ไชยจักร์UO158ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
236นางช่อลดาสัพโสUO465ครู-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
237นายกฤษณะอุ่มภูธรED082คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
238นายรัฐพงษ์พิลาทาED083คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายวันทำงาน
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
239นางอุลัยวรรณงอนราชCW038คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
240นางสาวจรัสพรรณคำภูแสนUO416เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
241นางวาสนาจักรศรี014ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาผู้อำนวยการกองข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
242นางสาวนันทนาพิลาทาCW316คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
243นางวันเพ็ญด่านลาพลCW317คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
244นายทิวาทิพย์เสนาCW085คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
245นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
246นายเจษฎาพรมลาCW318คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
247นางจีรยาจันไตรรัตน์CW324คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
248นางสาวนพวัลย์ฝ่ายเทศUO345เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
249นายบัณฑิตศิริวัฒน์UO420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
250นางสาวสุกัญญาลามคำUO228เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
251นายภรภัทรวงศ์กาฬสินธุ์CW434นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
252นางกัลยาลักษณ์โกษาแสงCW420เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
253นายชัยมงคลโชติวัฒนตระกูลCW383นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
254นายนิรุตย์วิชาชาติUO180นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
255นายวัชระน้อยนางUO137นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
256นายวุฒิชัยไชยพรUO017นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
257นางสาวอรปรียาบุตรสอนCW436นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
258นายสมชายเพียมาCW419นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
259นายเอกพงษ์พรหมพิภักดิ์UO279นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
260นางสาวอ่อนศรีฝ่ายเทศUO395นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
261นางสาวจารุวรรณพรมพิลาUO248เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
262นางเกศนรินทร์อัยกรUO044เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
263นางสาวบุษกรถานทองดีUO045นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานอนามัยและสุขาภิบาล
264นางสาวศันสนีย์สุดทองGO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
265นางสาวสุนิสาบุญสารCW421นักสุขศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS)
266นางสาวอัมพาพันธ์ อรัญญวาทCW400นักวิชาการศึกษาพิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
267นางสาวสุภาภรณ์นามโคตรCW435นักวิชาการศึกษาพิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
268นางสาวชุติกาญจน์เพชรรักษ์CW401นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
269นางสาวอนงนารถจักทองกายCW377นักวิชาการศึกษาพิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
270นางสาวภาวิณีสีมาUO390นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
271นายธีรยุทธสาแดงUO537นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
272นางสาวอรศิริไชยเทพUO417เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
273นายปรีชาศรีวิไล014พนักงานธุรการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
274นางสาวนวลศิริจันทร์สีเมืองCW432เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
275นายวีระยุทธ์คำปานCW043นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
276นางสาวอัญชลีมุลเมืองแสนUO139เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
277นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ประชาริโกUO256นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
278นางเกกิลาบารินทร์UO280นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
279นางสาวประภาพรคำโสมศรีUO227นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
280นางสาวชนกญาดาโคตรสาลีUO497นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
281นางสาวเบญจพรมายูรUO394นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
282นางสาวอรอนงค์ชูเดชวัฒนาUO043นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
283นางสาวศิริพรชาวชายโขงUO042นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
284นางสาวศุภนาฏบุญชัยศรีUO273นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
285นางสาวชิดชนกวังศรีUO391นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานแผนและงบประมาณ
286นายภานุวัฒิศักดิ์ดาUO138นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
287นายจักรกฤษกองพิมายUO393นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
288นายสมศักดิ์อามาตร์สมบัติUO421นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
289นางอมรรัตน์ตุ่นกลิ่นUO075นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
290นางสาวระพีพรรณแสนภูวาCW440คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
291นายทินกรวงค์คำCW385ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
292นายณรงศิลคำทะเนตรCW371คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
293นายชีระวิทย์อุดมศาส์นติCW437คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
294นางสาวฉวีวรรณจันทร์ใดCW370คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
295นางสาวอรพินบุตราชUO288เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
296นางสาวรจนาประดาUO207เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
297นางจีรวรรณดวงสุภาUO117นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
298นายนัทพงษ์ยศไชยวิบูลย์UO118เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
299นางสาวทัศนีย์คำปานUO206เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
300นางพรพิมลภาคมฤคUO289นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
301นายกฤษณะกีวิไลย์UO055นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
302นางสาวศุวนันท์กันเสนาUO255เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
303นายบุญเกื้อครุธคำUO014นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
304นางสาวสุจิตราราชวงษ์UO056เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
305นายไชยาภาวะบุตร036รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
306นายวาโรเพ็งสวัสดิ์055รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
307นางสาวชุลีพรลาภจิตรGO026นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการศึกษาต่อ
308นายเอกลักษณ์เพียสาUO446อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
309นายทรัพย์หิรัญจันทรักษ์UO483อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
310นายอภิสิทธิ์สมศรีสุขUO234อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
311นางวันเพ็ญนันทะศรีUO281ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
312นายสำราญกำจัดภัย058รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
313นางสาวธนานันต์กุลไพบุตร037รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
314นางเพลินพิศธรรมรัตน์SI.208ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
315นางสาวพัทธนันท์ชมภูนุชUO408อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
316นายศิกานต์เพียรธัญญกรณ์046รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
317นายชัยณรงค์เพียรภายลุนUO371อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
318นายก้องภพศิริบุตรUO282อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
319นางสาวสรชาผูกพันธ์UO467อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
320นางผกาพรรณวะนานามUO149อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
321นางสาวปัณฑิตาอินทรักษาUO477อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
322นายสุดประไทยบุพศิริUO079ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
323นางสาวเพ็ญผกาปัญจนะUO447อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
324นางพจมานชำนาญกิจ019อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
325นายบุญส่งวงค์คำ061ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
326นางสรินดาอุคำ041อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
327นายธราเทพเตมีรักษ์UO235ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
328นางสาวชุลีวัลย์รักษาภักดีUO478อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
329นางสาวรัชดาพรรณอินทรสุขสันติUO469อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
330นางสาวสุพัตราปสังคโทUO078ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
331นางสาวหรรษาองคสิงห์UO237อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
332นายอภิวัฒน์ปานทองUO107ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
333นางสาวนิศาชลภาวงศ์UO481อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
334นายนพรักษ์แกสมานUO195อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
335นายจีรวัฒน์สัทธรรมUO353ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
336นายวีรวัฒน์คำแสนพันธ์UO287อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
337นายอริญชย์พรหมเทพUO066อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
338นายปัญญานาแพงหมื่น221ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
339นางสาวปิยะนันท์ปลื้มโชคUO236อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
340นางสาวปวีณาอุ่นลีUO464อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
341นายทศพลสิทธิUO484อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
342นายภัทรดรจั้นวันดีUO106ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
343นายเสริมวิชบุตรโยธีUO082อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
344นายวสันต์ศรีหิรัญUO067ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
345นายพรเทพเสถียรนพเก้า049อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
346นางสาวมารศรีกลางประพันธ์059ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
347นางสาววราพรอัศวโสภณชัยUO482อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
348นางสาวอิชยาจีนะกาญจน์UO194อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
349นายอนรรฆสมพงษ์UO511อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
350นายศตวรรษมะละแซมUO341ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
351นางเพ็ญพรรษาอุ้ยปัดฌาวงศ์UO145อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
352นางสาวลดาวัลย์มะลิไทยUO146อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
353นางสาวอำพรดัชถุยาวัตร์UO285อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
354นางสาวนนทวรรณแสนไพรUO286อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
355Mr.Ronald Barcenilla Padojinog--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
356นายสุริยะประทุมรัตน์UO402อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
357นางสาวพรพิมลศิวินาUO148อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
358นายอรรถสิทธิ์เกษคึมบงUO468อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
359นางสาวอิสฬิยาภรณ์วรกิตตนนท์UO498อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
360นางอนงลักษณ์หนูหมอกUO400อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
361นายกิตติกรรักษาพลUO401อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
362นางสาวนวพรวรรณทองUO065ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
363นายธเนศพลเจริญราษฎร์UO342อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
364นายสุรชัยชินบุตรSI.211ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
365นางสาวอาจิยาหลิมกุลUO147อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
366นางสาวจินดาลาโพธิ์UO283ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
367นายธวัชชัยดุลยสุจริตUO358อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
368นายสถิตย์ภาคมฤคUO064ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
369นางสาวประภาวรรณทองศรีUO479อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
370นางสาวอรุณรัตน์คำแหงพลUO476อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
371นางวาทินีแกสมานUO068อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
372นางอัจฉราไชยสี ขูรีรังUO522อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
373นางสาวสิรินทร์ปัญญาคมUO523อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
374นายกฤตภาสวงค์มาUO472อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
375นางสาววัชราภรณ์เขาเขจรUO284อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
376นายวัสยษฏิ์อนันต์ปรีชากรUO480อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
377นางสาวเบญจพรอุผาUO259ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาชีพครู
378นางสาววัลนิกาฉลากบาง-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
379นายบุญมีก่อบุญ-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
380นายสวัสดิ์โพธิวัฒน์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
381นายธวัชชัยไพใหล-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
382นางสาวเยาวลักษณ์สุตะโคตร-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์(ระดับปริญญาเอก)
383นายพิทักษ์วงษ์ชาลี-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
384นายอนันต์ปานศุภวัชร-รองศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
385นางถาดทองปานศุภวัชร-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
386นายสุรัตน์ดวงชาทม-อาจารย์พิเศษ-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
387นางวัฒนาสุวรรณไตรย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(ระดับปริญญาเอก)
388นางสาวอุษาปราบหงษ์-อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
389นางสาววิจิตราวงศ์อนุสิทธิ์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการประถมศึกษา
390นายรักทรัพย์แสนสำแดงSI.162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
391นางสาวสุมัทนาหาญสุริย์UO521อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ระดับปริญญาโท)
392นางสาวจุฬาลักษณ์จอมแก้วUO422นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       สำนักงานคณบดี
393Mr.Ali Flores Maluya--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานบริหารทั่วไป
394นางสุพัตราหล้าชาญ217หัวหน้าสำนักงานคณบดีผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
395นางรัชดาภรณ์ราชติกาGO005เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
396นายเอกพลบัวขันธ์CW102คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
397นายสมัยบุญชัยโยCW103คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
398นายถาวรศรีระวงค์CW101คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
399นางสาวสริญญาแสนภูวาCW225คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
400นางสาวสกลสุภาเจนศิริวงษ์UO295นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
401นางสาวธิวาพรคำสงค์UO423เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
402นายอนุวัตรอุ่นคำUO340นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
403นายสัญญาแถมสมดีUO211นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
404นางกิรอัชฌาแถมสมดีUO121เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
405นายอภิสิทธิ์โสรินทร์UO294นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
406นางสาวกนกภรณ์จันตะแสงUO054นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
407นางสาวมัลลิกาล์สินธุระวิทย์UO012นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
408นางสาวพิจิกาทิมสุกใส064อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
409นางสาวสุนทรีย์สุรศร057รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
410นายณัฐพงษ์วงษ์มาUO153ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
411นางวรางรัตน์เป้งไชยโมUO293อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
412นางครองใจโสมรักษ์UO197ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
413นายสมชายบุตรนันท์UO445ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
414นายชุมพลทรงวิชา072ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
415น.สพ.ธราดลจิตจักร068ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
416นายเสกสรรบริบูรณ์CW422ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
417ส.พญ.เบญจมาภรณ์พุ่มหิรัญโรจน์UO008อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
418นายสุวิทย์ทิพอุเทนUO470อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
419นายภาคภูมิซอหนองบัวUO471อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
420นางสาวชนกนันท์ศรีลาพัฒน์UO406อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
421นางฐิตินันท์เหมะธุลินUO109อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
422นางสาวรัตน์มณีชนะบุญUO350ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
423นายกัมปนาทวงค์เครือสอนUO407อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
424น.สพ.จักรพรรดิ์ประชาชิตUO103อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
425ส.พญ.กนกวรรณบุตรโยธีUO198อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
426นายนราวุธระพันธ์คำUO370อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการประมง
427นางทาริกาทิพอุเทน073ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
428นายอรัญบุตรนาCW403นักวิชาการประมง-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
429นางอรอนงค์ขันเดชUO199อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
430นายนพรัตน์พัชณีย์UO291ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
431นายอนาวิลพรหมเทพUO070อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
432นายเรืองฤทธิ์หาญมนตรีUO166ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
433นางสาวนวรัตน์เมืองเล็นUO105อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
434นายทรงทรัพย์อรุณกมลUO152ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
435นางฐิติรัตน์แว่นเรืองรอง074ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
436นางสาวยุพินสมคำพี่062ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
437นางพรรณนภาหาญมนตรี066ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
438นายโกวิทย์พัชรบุษราคัมกุล075อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
439นายนะกะวีด่านลาพลUO485อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
440นายธนกรราชพิลาUO037ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
441นางสาวสิรินทัศน์เลี่ยมแหลมUO069อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
442นายสมศักดิ์ศิริขันธ์UO242อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
443นายสุเมธเพียยุระUO290อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
444นางศศิธรมีชัยตระกูลUO339อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
445นายศราวุฒิผายเงินCW359ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
446นางสาวภรภัทรไชยสมบัติUO451อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
447นางสาวทิพวรรณบุญตาท้าวCW384ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
448นางสาวลัดดาวัลย์เลิศจันทึกUO292อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       สำนักงานคณบดี
449Mr.Robert John Mc Mahon--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานบริหารทั่วไป
450นายนาวีจิตรมั่นCW271คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
451นายศักดิ์ชัยปานสังข์CW338คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
452นางศิรานีกลมเกลียวCW109คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
453นางนฤมลแสนเมืองCW257คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
454นางสาวสายฝนทองแจ่มใสUO214เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
455นางอรัญญาม่อมพะเนาว์UO011เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
456นายสาธิตศรีอาจUO052นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
457นางสาวศิริพรคำอร่ามUO126นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
458นายเทิดศักดิ์คำมุงคุณUO215นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
459นางสาวธัญญรัตน์ผาลีUO304นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
460นายสิทธิรักษ์แจ่มใส090อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
461นายดำเกิงจันทร์ส่อง091อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
462นายจตุรงค์ศรีทอง085ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
463นายอภิชาติวงศ์อนันต์087ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
464นายเธียรรัตน์ฦๅชาUO452อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
465นายอาณัฐพงษ์ภาระหัสUO182อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
466นางสาวปิยะฉัตรศุภวิทยาเจริญกุลUO301อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
467นางสาวพัชรินทร์คำศรีพลUO303เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
468นางสาวลลินีทับทิมทองUO171อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
469นางสาวลัคนาอนงค์ไชยUO299อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
470นายภัทราวุธศรีคุ้มเก่าUO403อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
471นายชัยยศลักษณะวิลัยUO298อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
472นางกัญญาภัคจอดนอกUO204ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
473นายภาคิณลอยเจริญUO251อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
474นายทรงฤทธิ์พุทธลาUO541อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
475นายวุฒินันต์ประทุมUO086ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
476นางสาวธนวดีละม่อมUO115อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
477นางกัลยากิตติเลิศไพศาล081ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
478นายปรีชาศาสตร์มีเกาะ089ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
479นายสมภารดอนจันดา086อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
480นายศรศักดิ์ฤทธิ์มนตรีUO453อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
481นายสาครอินทะชัยUO404อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
482นางสาวมณฑาทิพย์สท้านไตรภพUO424เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
483นางนุจิราโคตรหานามUO202ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
484นายภัทราพลกองทรัพย์UO203ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
485นายภาณุวัฒน์วงค์แสงน้อยUO405อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
486นายสิทธินันบุญเลิศUO173ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
487นางสาวศิริพรตั้งวิบูลย์พาณิชย์UO035อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
488นายไวรุจน์อิ่มโพUO036ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
489นายสุวิพงษ์เหมะธุลินUO369ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
490นายศรลักษณ์พวงใบดีUO296อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
491นายธฏษธรรมช์ลาโสภาUO297ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
492นายยุทธนาอุทปา077อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
493นายฟุ้งศรีภักดีสุวรรณ079ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
494นายชาญวิทย์พฤกษชาติ082ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
495นายสราวุฒิบุญเกิดรัมย์084รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
496นายวาสนาเกษมสินธ์173รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
497นายนพรุจมุสิกะโปดกGO024นักวิชาการโสตทัศนศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
498นายรณยุทธนนท์พละUO170อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
499นายกิตติวัฒน์จีบแก้วUO252ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
500นายก้องภพชาอามาตย์UO034ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
501นายปริญญารจนาUO007อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
502นายทรงศักดิ์อินทรสิทธิ์UO300ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
503นายกฤษฎาพรหมพินิจUO102ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
504นายรชตบุณยะยุตUO169ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
505ว่าที่ร้อยตรีอาจศึกมามีกุลUO172อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
506นายจุลศักดิ์โยลัยUO302อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
507นางสาวอภิญญาวะจีสิงห์CW404ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
508นายณรงค์เหลวกูลCW117คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
509นางนฤมลเหลวกูลCW116คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
510นางสาวจุฬาลักษณ์สีโพธิ์ลีUO213เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
511นางสาวกมลทิพย์นาโควงค์UO013เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
512นางวิชยาตรีศกประพฤทธิ์UO313เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
513นางสาวภุลภญาบีลีUO212นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
514นางสาวจันทนาศรีวรสารUO058เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
515นายนพรัตน์จูมศรีUO312นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
516นายสมภพเลิศศรีUO057นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
517นายคารมไปยะพรหม093ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
518นางกาญจนาจันทะดวง128ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
519นางสาวศิริลักษณ์ศรีพระจันทร์136ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
520นางจุรีพชรนันท์ กัว133อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
521นายไพสิฐบริบูรณ์134ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
522Miss.Marguela Castulo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
523Mr.Kenichi Sato--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
524Miss.Le Thi Mai Thu--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
525Mr.Lloyd James Turner--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
526Ms.Ma.Marriz Muyco Hablo--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
527Miss.Tran Thi Thuong--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
528Miss.Irene Medina Cruz-49อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
529Mr.David Alan Blyler-51อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
530Mr.Brendan Douglas Mckell--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
531นางสาวศิริพรบุญโนนแต้UO426เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
532นางธัญลักษณ์จันทร์กระจ่างUO503อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
533นางสาวณัฐชนกเกษทองมาUO506อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
534นางสาวณฐภัทรเกษทองมาUO507อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
535นางสาวนภาไลตาสาโรจน์UO029อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
536นางสาวมินตราปริปุณณะUO524อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
537นายพงศธรภาวะบุตรUO355อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
538นายศิริวัฒน์วงศ์อุดมศิลป์UO505อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
539นางสาวอภิญญาสีสมยาUO502อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
540นางสาวศศินันท์โต๊ะชาลีศรีทินUO526อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
541นายชยกรสุตะโคตรUO308อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
542นางญาตาวีไชยมาตย์UO096อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
543นางสาวสิริลักษณ์จิระวัฒนาสมกุลUO116อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
544นางสาวธิดาวรรณวิชนีUO466อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
545นายคมศิลป์สารทองUO200ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
546นางสาวจุฑามาศตังควานิชUO244อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
547นางสาวปาณิภรณ์ธีระวงศนันท์UO525อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
548นางสาวบุญญิสาภูบรรทัดUO504อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
549นางสาววิภาวีบัวผันUO499อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
550นางสาวเบญจวรรณจันปุ่มUO124เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาภาษาไทย
551นางสาวนิโลบลภู่ระย้าUO500อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
552นางสาวกันยารัตน์มะแสงสมUO178อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยศึกษาต่อภาคนอกเวลา (ใช้เวลาราชการบางส่วน)
553นางสาวพรรณวดีศรีขาวUO245อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
554นางสาวภัทรลดาทองเถาว์UO307อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
555นางสาวญาณิกาแสนสุริวงค์UO501อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
556นางสาววิไลวรรณอุดหนุนUO425เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
557นายปกกสิณชาทิพฮดUO095ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
558นายต่อศักดิ์เกษมสุขUO030อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
559นางสาวละมัยร่มเย็น131ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
560นางภาวิณีแสนชนม์132รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
561นางสาวทิศากรศิริพันธุ์เมือง102รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
562นางกันยมาศสงวนศักดิ์UO450อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
563นางสาวรดาณัฐภูสมนึกUO243อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
564นางสาววิชญานกานต์ขอนยาง107อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
565นางสาวภวภาวันล้อมหามงคล138อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
566นางสาวอุทุมพรสุระศักดิ์CW 289ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
567นางสาวชมพูนุทสมแสนUO097อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
568นางสาวจัตตาร์พรกลางสวัสดิ์UO154อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
569นางสาวปฏิมาภรณ์กังวานศรีเพชรUO032อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
570นางสาววินิธาพานิชย์UO024อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาดนตรี
571นายสายันต์บุญใบ125รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
572นายอรรคพลราษฎร์ศิริUO343อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
573นายพงษ์ศักดิ์ฐานสินพลUO306อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
574นายประลองยุทธ์แจ้งกลั่นUO309อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
575นางสาววันนพรสิทธิสารUO396อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
576นางสาวรัชฎาพรธิราวรรณ222อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
577นายศรีสุขผาอินทร์UO486อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
578นางสาวเชาวณาไข่แก้วUO397อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
579นางสาวอริสาสุมามาลย์UO348อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
580นายวรังกูรขาวขันธ์UO310อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
581นางสาววรรณพรหันไชยุงวาUO449อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
582นายภูริภูมิชมภูนุชUO305อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
583นายลำครองสิทธิ์คำสงค์UO399อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
584นางสาวภัชราภรณ์สาคำUO354อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
585นางสาวกิติมาขุนทองUO398อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชานิติศาสตร์
586นายปรีชาธรรมวินทร099ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
587นายทองพูลแสงคำ124ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
588นายอธิปัตยวงษ์วัฒนะ120อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
589นางสาววาสินีตองตาสีCW378ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
590นางทิพาพรแคล่วคล่องUO360อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
591นายเนธิชัยธานะราชUO534อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
592นางสายฝนปุนหาวงค์UO509อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
593นางสาวปริฉัตรภูจิตรUO028อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
594นายคำล่าใขคำUO125เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
595นายดนัยณัฐจิระวัฒนาสมกุลUO359อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
596นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์UO083อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาศิลปกรรม
597นางสาวเนื้ออ่อนขรัวทองเขียว223รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
598นายอำนาจสุนาพรม097อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
599นางสาวน้ำฝนหาวังGO004เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
600นายชาติชายทีสุกะCW118คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
601นายกังสดาลจงคาUO357อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
602นางสาวคนัมพรเปศรีUO356อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
603นายเอกณรินแคล่วคล่องUO201ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
604นายอติชาติเต็งวัฒนโชติUO250ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
605นายนพดลชาสงวนUO249อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
606นายสุวัฒน์บุญธรรมUO311ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
607นายธนวัฒน์พันทาUO361อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
608นางสาวอุทุมพรหลอดโคUO185ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
609นายพสุธาโกมลมาลย์UO155อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
610นายสุวัฒชัยพ่อเกตุUO104ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
611นายรัฐพลฤทธิธรรม126ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
612นายวิชาญฤทธิธรรมUO031อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
613นายโพชฌ์จันทร์โพธิ์UO183อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
614นายพุฑฒจักรสิทธิUO179ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
615นายวีรศักดิ์บำรุงตาUO100อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
616นางสาวจริยาภรณ์เที่ยงธรรมโมUO260เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
คณะวิทยาการจัดการ
       สำนักงานคณบดี
617Mr.Piyush Dandriyal--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานบริหารทั่วไป
618นายนัฐวัฒน์จิตรมั่นCW325คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
619นางยุพินจิตรมั่นCW346คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
620นางสาวภัทราบูรณะเนตรUO321เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
621นางผการัตน์ทิพวังUO053เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
622นายประภัสศิลป์นามเสนาUO119เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
623นายสุเทพจันทร์ชนะUO010เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานกิจการนักศึกษา
624นายชิษณุทัศน์พิชยประภาพัฒน์GO017นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
625นายปรัชญาสาระทรัพย์UO077นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
626นางสาวศศิภาชวพันธุ์UO427นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
627นางสาวสุวิมลบุญทาUO320นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
628นางสาวมนัสชนกวภักดิ์เพชรUO120นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
629นายธิติพงษ์สมจันทร์UO257นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
630นางศุลีพรอนันตธนรัตน์UO322นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบัญชี
631นางนวรัตน์สุรัติวรพัทธ์152ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
632นางเกษรขาวสีจาน142ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
633นางนิรมลเนื่องสิทธะ155อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
634นางวาทินีศรีมหา141ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
635นายกฤตกรมั่นสุวรรณUO519อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
636นางสาวเจตรัมภาพรหมทะสารUO071อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
637นางจินตนาจันทนนท์UO150ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
638นายศักดาเดชกุลากุลUO164ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
639นายชนินทร์วะสีนนท์153รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
640นายจิตติกิตติเลิศไพศาล162รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
641นายชาญชัยศุภวิจิตรพันธุ์SI.196อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
642นางศศิกานต์สังข์ทองUO165อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
643นายชัยณรงค์พูลเกษมUO098ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
644นายเชาวรัตน์ทุนร่องช้างUO518อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
645นางสาวประภัสสรดาวะเศรษฐ์001อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
646นายชาติชัยอุดมกิจมงคลSI.161ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
647นางสาวสายป่านจักษุจินดาUO318อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
648นายสามารถอัยกรUO101ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
649นายสัญญาศรณ์สวัสดิ์ไธสงUO191ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
650นางพิศณีพรหมเทพUO317อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
651นางจีระนันต์เจริญรัตน์167อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
652นางธิติมารจนา158อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
653นางสาวปิยพัชรวิมลโสภณกิตติUO177อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
654นางสุพิชญานิลจินดาUO004อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
655นางสาวสิริพาพรยืนสุขUO022อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
656นายศุภมิตรบุญทาUO176ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
657นางรุจิราจงคล้ายกลางUO189อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
658นางนาฎลดาเรืองชาญUO072อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
659นายเด่นชัยสมปองUO084ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการจัดการ
660นางสาวดวงฤดีอิ่มบุญสุ157อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
661นางสาวปิยะจินต์ปัทมดิลก160ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
662นางมิ่งสกุลโฮมวงศ์144ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
663นายชาคริตชาญชิตปรีชา156ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
664นางอรทัยพันธ์สวรรค์149ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
665นางเมธาวียีมินUO005ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
666นางกชพรจันทร์เรืองUO230ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
667นายวัชระอักขระUO193ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
668นายวศินเพชรพงศ์พันธ์UO151ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
669นางอิรยามณีเขียว161ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
670นางสาวปิยะวดียอดนา154ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
671นางสาวอธิษฐานทองเชื้อUO514อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
672นายวราธรพรหมนิลUO167ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
673นายอรรฆเดชอุปชัยUO319อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
674นางสาวนันธาราธุลารัตน์UO232อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
675นางสาวภัทร์ศินีแสนสำแดงUO231อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
676นางสาวลฎาภาศรีพสุดาUO364อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
677นายจิรภัทรเริ่มศรีUO316ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
678นายสิทธิศักดิ์สุวรรณีUO363อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
679นายชัยยศณัฐอังกูร150ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
680นางปูริดาวิปัชชา140อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
681นางนันทิยาผิวงาม148ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
682นายเกริกไกรปริญญาพลUO192อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
683นายพัลลภจันทร์กระจ่างUO314อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
684นางสาวกาญจนาภรณ์นิลจินดาUO362อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
685นางนันทกาญจน์เกิดมาลัยUO033ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
686นางสาวชฎาพรแนบชิดUO315อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
687นายวิทวัสปานศุภวัชรUO108อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
688ว่าที่ร้อยตรีพิศดารแสนชาติUO517อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(ระดับปริญญาโท)
689นางสาวผ่องมณีชีแก้วCW306นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชาการตลาด
690นายภคพลคติวัฒน์SI209อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
691นายสมบัติบุญกอง163หัวหน้าสำนักงานคณบดีผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
692นายไพบูลย์สุมังคะCW044คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
693นางนันทกาลุนราชUO208เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
694นางสาวนภาพรบุญเรืองUO059เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
695นางสาวลัดดาวรรณเเสนสุขUO123เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานกิจการนักศึกษา
696นายคมสันต์ด่านลาพลUO329นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
697นางจิรัชยาบุญตาท้าวUO174นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
698นางกฐินจันทร์ทิบุตรUO009นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
699นายนำชัยอุตโรกุลUO253นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาฟิสิกส์
700ว่าที่ร้อยตรีธีระพงษ์แสนทวีสุข198อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
701นายทศวรรษสีตะวัน214ศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
702นายเชิดตระกูลหอมจำปา194ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
703นางสาววิลาวรรณ์คำหาญ171รองศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
704นายธีราธารศรีมหา196ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
705นางเกษสุดาสิงห์สุขCW254นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
706นายอาธรณ์วรอัดUO474ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
707นายหรรษกรวรรธนะสารUO473ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
708นายสุรศักดิ์แสนทวีสุขUO001ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
709นายวิทวัสพลหาญUO475อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
710นายโชคชัยคหัฏฐาUO326อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
711นางวิชชุดาภาโสมUO093อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
712นางสาวเพชรรัตน์ใจบุญUO162ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาเคมี
713นางสาวพรกมลสาฆ้อง211ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
714นางสุดกมลลาโสภา212ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
715นางสาวฐปนีผลพัฒนาCW382ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
716นายเอกพรธรรมยศCW 328ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
717นางสาวจินดาจันดาเรืองUO327อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
718นางสาวณัฐวีภูมิสุขUO527อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
719นายวุฒิชัยรสชาติUO448ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
720นายศุภกรอาจหาญUO240อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
721นายวิชญ์พลโถสายคำUO520อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
722นางอรุณฉายเตมียเวสUO112ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
723นางสาวทิติยาศรีภักดีUO027อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
724นางสุมนาถวิลUO087อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาชีววิทยา
725นายเพิ่มศักดิ์ยีมิน215ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
726นางนพรัตน์สิทธิวงศ์181ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
727นายไวรพจน์ศิริโสม033พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4ส 4ลูกจ้างประจำทำงาน
728Mr.Dennis Regodan Cas--อาจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
729นางเนตรนภาพนมเขตร์UO060นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
730นางสาวกุลวดีสุวรรณไตรย์UO444อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
731นายอรุณวงศ์จิรัฐิติUO026ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
732นายกฤษณ์พิเนตรเสถียรUO367อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
733นางสุวภาสาวิภาคUO190ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
734นางสาวจิราภรณ์สุมังคะUO114อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
735นางแก้วกัลยาโสตถิสวัสดิ์UO094อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
736นางสาวณีรนุชวรไธสง104ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
737นางสาวกาญจนาวงษ์สวัสดิ์202ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
738นางสาวสุวัสสาปั้นเหน่งUO241อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
739นายภูวสิทธิ์ภูลวรรณUO443อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
740นางสาวศิริพรโพธิ์ศรีUO209เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
741นางสาวจิราภรณ์จำปาจันทร์UO196ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
742นางสาวนำพรอินสินUO080อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
743นางสาววิบูลย์สุขตาลกุลUO325อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
744นางสาวศศิวรรณทัศนเอี่ยมUO110อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
745นางสาวจรินทร์ทิพย์ชมชายผลUO003อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
746นางมาลีศรีพรหม200อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
747นายศรีจันทร์ทานะขันธ์206ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
748นางสาวชนัญกาญจน์แสงประสาน205อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
749นางสาวสมบูรณ์ชาวชายโขง203ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
750นายสอาดม่วงจันทร์168ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
751นางสาวสมจิตต์รัตนอุดมโชคSI.207ผู้ช่วยศาสตราจารย์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
752นายมงคลแสนสุขUO513อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
753นายจิรวัฒน์กันทะโลUO512อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
754นางสาววัลภาพ่อชมภูUO429เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
755ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์มุขวะชิUO238อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
756นางสาวสุวิวรรธน์วิชกูลUO323อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
757นางสุพรรณีสมพงษ์UO025ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
758นางสาวสมจิตรบุญเทียมUO113อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
759นายสุระพงษ์อุสายพันธ์192ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
760นางสาวสุทิศาซองเหล็กนอก166อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
761นายวีระศักดิ์เจริญรัตน์186ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
762นายสมบัติเทียบแสง195อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
763นางอุบลศิลป์โพธิ์พรม210อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
764นางสาวณฤดีเนตรโสภา190ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารับโอน
765นายณปพนบาทชารี208อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
766นายพิเชนทร์จันทร์ปุ่ม209ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
767นางสาวสุธาสินีคุปตะบุตร172อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
768นางสาวกรรณิการ์กมลรัตน์174ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
769นายวุฒิพงษ์พันธุมนันท์165อาจารย์วิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
770นายธนพลคำปิตะCW360ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
771นายสุรสิทธิ์อุ้ยปัดฌาวงศ์UO111อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
772นางสาวเกวลีผาใต้UO366อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
773นางสาวสุรีย์พัชรมุสิกะภวัตUO002อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
774นางสาวธิดารัตน์เหลืองรุ่งเรืองUO365อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อ
775นางสาวนิภาพรชนะมารUO062อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
776นางสาวอรอุมาน้อยเหลืองUO210นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
777นายชัยนันท์สมพงษ์UO168อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
778นางสุธิราจันทร์ปุ่มUO006อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
779นายกรกชมาตะรัตน์UO239อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
780นายชายแดนมิ่งเมืองUO081อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
781นางสาวปิยวรรณโถปาสอนUO328อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
782นางสาวแพรตะวันจารุตันUO175อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
783นางสาวสาวิณีย์พิทักษ์เทพสมบัติGO021เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
784นายทรงพลประโยชน์มีUO372อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
785นายประวิทย์สุวรรณรงค์UO324ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
786นางสาวอุไรวรรณภูนาพลอยUO063อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
787นางอมรรัตน์แท่งทองUO510อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
788นางณัฐพรจิระวัฒนาสมกุลUO368อาจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
789นางสาววิจิตราสุจริตUO163ผู้ช่วยศาสตราจารย์-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี(ระดับปริญญาโท)
790นายจำนงวงษ์ชาชม-รองศาสตราจารย์วิชาการลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
791นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิค-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
792นายวิชิตศรีลำไพCW155ผู้ปฏิบัติงานบริหาร-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
793นายเทพกรลีลาแต้มUO330นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
794นายมิตรชัยนามโคตร013พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2ส 2ลูกจ้างประจำทำงาน
795นายสมชายศรีอริยาภรณ์CW 149ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ -ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
796นางวัชรินทร์ผาจวงCW157คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
797นางสุพัตราพิลาทาCW158คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
798นางณิชานันท์กุตระแสงUO374นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
799นายอนันตสิทธิ์ไชยวังราชUO331นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
800นายธวัชชัยพันธุกางUO461นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
801นางสาวนิรันตรีทวีโคตรUO428นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
802นางสาวกนกวรรณวรดงUO373นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
803นางสะใบทิพย์เลิศศรีUO122เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
804นายภีระพัฒน์ปัดทุมมาUO050นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
805นางนงเยาว์จารณะ012หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
806ว่าที่ร้อยตรีวาทินไชยเทศGO002นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
807นางสาววราพรกงลีมาCW379คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
808นางวรรณพรภูละครCW052คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
809นายนรากรเจริญสุขUO332เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
810นางสาวมัลลิกาพรหมดีUO349เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
811นางศุภพิชญ์ประเสริฐนูUO463เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
812นายกฤษดากรบรรลือGO014นักวิชาการวัฒนธรรมกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
813นางสาวกนกพรนวลอึ่งGO016นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
814นายอัศวินจันทร์ส่องUO049นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
815นายเกรียงสิทธิ์ไชยเทศUO048นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิชาการและวิจัย
816นายพจนวราภรณ์เขจรเนตรGO006นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
817นางสาวชุติมาภูลวรรณUO218นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
818นางสาวจินตนาลินโพธิ์ศาลUO019นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์
819นายปรัชญุตม์ฤทธิธรรมCW433นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
820นางสาวสุภาณีเล่าสุอังกูรUO430นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาศึกษาต่อภาคนอกเวลา
821นายศราวุธปัญญาสารUO142นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
822นางสุภาวดีสามาทองUO143นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
823นางอรทัยไชยหงษ์UO431นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
824นางอุดมพรบุตรสุวรรณ์016หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
825นางสาวณัฐธิดาพรมประศรีCW280นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
826นางสาวทับทิมสมปองUO141เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
827นางสาวพิศมัยยศตะโคตรUO216เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
828นางสาวนิพาพรหูตาชัยUO333เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริหารการวิจัย
829นางสาวภัณฑิราสีนวลแลUO217เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
830นางสาวอัสฉรานามไธสงUO378นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
831นายศักดิ์ดาแสนสุพรรณUO379นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
832นายแสนสุรีย์เชื้อวังคำUO381นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
833นางสาวสุภาวดีสุวรรณเทนUO140นักวิชาการศึกษาชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
834นายพงศกรทองพันธุ์UO432นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
835นายนัททีโคตรทุมมีGO027นักวิจัยกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
836นายสันติผิวผ่องCW364นักวิจัย-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
837นายครรชิตสิงห์สุขUO051นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
838นางสาวเพียงจรัสรัตนทองสุขUO433เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
839นายธีรวุฒิสำเภาUO380นักวิจัยปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       ศูนย์หนองหารศึกษา
840นางสาวญาณวิจาคำพรมมาCW428นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       งานบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ
841นางสาววิภาวรรณใหญ่สมบูรณ์UO020นักวิจัยชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
842นางสาวอังคณาศิริกุล006หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
843นายภควัตชัยวินิจGO007เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
844นางวราพรยศตะโคตรCW255คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
845นางสาววริษฐาไวแสนCW380เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
846นางสาวชุติมาสมใจCW170เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
847นางสาวโกสินลุนราชCW256คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
848นางขันทองชินบุตรCW358คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
849นายธีระภัทร์อามาตรทองCW336คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
850นางชบาจันไตรรัตน์CW172คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
851นางสาวอุ่นเรือนแสนเสนUO459นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
852นางเจริญพรบาทชารีUO130เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
853นายสิทธิชัยแวววงศ์CW169นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
854นางสาวพัศนีคำตั้งหน้าCW168ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
855นายชาญชัยบาลศรีUO334นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
856นางลำดวนกุลยณีย์UO436บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
857นางสาวธมนวรรณชินเนหันหาUO129บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
858นางพัชฏ์ฐิญากาสุริย์UO375บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
859นางสาวเรืองสันแก้วฝ่ายUO437บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
860นางสุวิดาสุจริตUO219บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการสารสนเทศ
861นายวิศิษฎ์ปวงศรีCW164นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
862นายเอกราชวงค์กระโซ่UO261นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
863นายวีระกงลีมาUO344เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
864นางสาวดาราวรรณปัตโชติชัยUO528บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
865นางสาววารุณีเพียรพจน์UO092บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
866นางศศธรมาศสถิตย์UO128บรรณารักษ์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
867นายคณินงามมานะGO013นักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
868นายอนุสรณ์จิตรคามGO018นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการทำงาน
869นายอัครชัยใจตรงGO023นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการทำงาน
870นายดนุชาบัวพินธุCW299นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
871นางสาววัชราภรณ์ทอนรินทร์UO434นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
872นางพินิดดาธงษาราษฎร์UO335นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
873นายกิตติภูมิคำศรีUO181นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
874นายอรรณพอรังศรีGO019นักวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาชีพเฉพาะพนักงานราชการทำงาน
875นายประไพศรีสมัยGO029นักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
876นายสุบินแก้วก่าCW176นักวิชาการคอมพิวเตอร์-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
877นายธีระยุทธโคธิเวทย์UO435นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
878นายจยุตย์พูลเพิ่มUO021นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
879นายวิทวัสจักรคมUO460นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
880นายจิรศักดิ์จันทะศรีUO076นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
881นางสาวสิริวรรณยะไชยศรีUO258นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
882นายศักดิ์ชัยฟองอ่อน219หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
883นางสาวปวีณาจันทร์เหลืองCW290เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
884นางหฤทัยบุญฉวีUO046เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการชำนาญการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
885นางสาวกมลชนกอินทรพรหมมาUO377นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
886จ่าสิบตรียอดรักบัวพรมUO262เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานรับเข้านักศึกษา
887นางสมรักผ่านสุวรรณ032พนักงานพิมพ์ ส 3ส 3ลูกจ้างประจำทำงาน
888นางสุมัทนารัตนกุลUO221นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
889นางวาสนาบุตรสีผาUO220นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
890นายภาณุมาศบุตรสีผาUO023นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
891นางมยุรารัตนบุญศิริUO438นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
892นายนววิชธงษาราษฎร์UO047นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
893นายวงเวียนวงค์กะโซ่UO156นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
894นางแสงจันทร์จักรพิมพ์UO336นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
895นางวันเพ็ญศรีมะโรงUO127นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
896นายอนุสิทธิ์นนตระอุดรUO439นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานส่งเสริมวิชาการ
897นางสาวบุญยรัตน์พลวงศ์ษาUO254นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
898นายศิริชัยวงค์กวานกลมUO263เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
899นางสาวกัลยาณีภูยิหวาGO003เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
900นางนรินรัตน์พรมหากุลUO376นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
901นายสาธิตสีหาราชGO008นักวิชาการศึกษากลุ่มงานบริหารทั่วไปพนักงานราชการทำงาน
902นางนาถลดาแสนภูวาCW209คนงาน-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
903นางสาวปรียาไกรยะฝ่ายCW208คนงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
904นายธีรเดชจันทามีUO440เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
905นางสาวบังอรไทยลาUO462นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
906นางสาวงามวิไลคนไวUO229เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
907นางสาวภัสรินทร์โคตรพันธ์UO442นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
908นางสาวจิราวรรณสาริบุตรUO144นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
909นางสาววรรณภาเอกพันธ์UO061เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       งานบริการการศึกษา
910นายธีรเวทย์เพียรธัญญกรณ์CW199นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
911นางสาวนุชรากุลยะUO338นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
912นายชูชาติคุ้มครองUO337เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
913นางสาวศิวาภรณ์เก่งสุวรรณ์UO265นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
914นางศุกลภัทรการุญCW335นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
915นางสาวมาลีรัตน์ไชยเทศUO264นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการปฏิบัติการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทำงาน
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
916นางสาววนิดาจันทร์หอมCW263นักวิชาการศึกษา-ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำงาน