banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ลำดับที่คำนำหน้าชื่อนามสกุลเลขที่ตำแหน่งตำแหน่งหน่วยงานหลักประเภทบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ 2566
1นายสงวนพรหมพิภักดิ์008ช่างเครื่องยนต์ ช 3สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างประจำ
2นายพรทิพย์ศิริสานต์CW222คนงานสำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
3นายตระกูลภูยิหวาCW032พนักงานขับรถยนต์สำนักงานอธิการบดี กองกลางลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
4นายชาญชัยบุญต่ายCW272คนงานสำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
5นายทองจันทร์ผงสินสุCW156ช่างเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน