banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วุฒิที่บรรจุของบุคลากร แยกตามประเภทบุคลากร

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
วุฒิการศึกษาข้าราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวมทั้งสิ้น
ต่ำกว่าปริญญาตรี0021364142
ปริญญาตรี624121823353
ปริญญาโท852634140366
ปริญญาเอก131014046
รวมทั้งสิ้น92535272467907