banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

 ข้อมูล ณ วันที่ 18/3/2561 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1เจ้าพนักงานธุรการ1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17
3อาจารย์พิเศษ10
4เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย20
5คนงาน94
6ช่างเทคนิค2
7ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1
8นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์2
9นักวิชาการคอมพิวเตอร์9
10นักวิชาการพัสดุ2
11นักวิชาการศึกษา17
12บรรณารักษ์1
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์95
14ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 1
15ผู้ปฏิบัติงานบริหาร18
16ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1
17พนักงานขับรถยนต์14
18พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1
19พนักงานจัดเลี้ยง3
20พนักงานซักรีด1
21พนักงานต้อนรับ3
22พนักงานทั่วไป1
23พนักงานทำความสะอาด2
24พนักงานปรุงอาหาร2
25พนักงานพิมพ์ ส 31
26พนักงานห้องพัก4
27พนักงานห้องอาหาร1
28รองศาสตราจารย์15
29หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1
30อาจารย์293
31อาจารย์ผู้ช่วย23
32นักวิจัย2
33ผู้บริหาร9
34นักวิชาการโสตทัศนศึกษา2
35คนสวน1
36นายช่างไฟฟ้า1
37พนักงานบริหารทั่วไป1
38พนักงานบริการห้องอาหาร1
39พนักงานธุรการ ส 43
40ช่างเครื่องยนต์ ช 22
41พนักงานการเงินและบัญชี ส 41
42ช่างเครื่องยนต์ ช 31
43พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 21
44ช่างปูน ช 32
45ช่างไม้ ช 31
46พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 41
47เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ2
48นักวิชาการศึกษาพิเศษ4
49นักเทคโนโลยีสารสนเทศ3
50นักวิชาการประมง1
51นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ10
52เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ64
53บุคลากรปฏิบัติการ4
54นิติกรปฏิบัติการ2
55นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ7
56นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
57นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1
58นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ8
59นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ2
60นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2
61วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1
62วิศวกรโยธาปฏิบัติการ4
63วิศวกรปฏิบัติการ1
64นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ48
65นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ1
66นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ11
67นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ21
68นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ8
69นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ1
70นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ1
71บรรณารักษ์ปฏิบัติการ11
72นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
73นักวิจัยปฏิบัติการ7
74นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ1
75เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1
76นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติการ1
77แม่บ้านซักรีด1
78นักสุขศึกษา1
 รวมทั้งสิ้น919