banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

 ข้อมูล ณ วันที่ 18/1/2561 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1เจ้าพนักงานธุรการ1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป17
3อาจารย์พิเศษ9
4เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย20
5คนงาน94
6ช่างเทคนิค2
7ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1
8นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์2
9นักวิชาการคอมพิวเตอร์9
10นักวิชาการพัสดุ2
11นักวิชาการศึกษา16
12บรรณารักษ์1
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์93
14ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 1
15ผู้ปฏิบัติงานบริหาร17
16ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1
17พนักงานขับรถยนต์14
18พนักงานพิมพ์ ส 31
19รองศาสตราจารย์15
20อาจารย์293
21อาจารย์ผู้ช่วย23
22นักวิจัย2
23ผู้บริหาร9
24อาจารย์พิเศษ (รายชั่วโมง)31
25นักวิชาการโสตทัศนศึกษา2
26นายช่างไฟฟ้า1
27พนักงานธุรการ ส 43
28ช่างเครื่องยนต์ ช 22
29พนักงานการเงินและบัญชี ส 41
30ช่างเครื่องยนต์ ช 31
31พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 21
32ช่างปูน ช 32
33ช่างไม้ ช 31
34พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 41
35เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ2
36นักวิชาการศึกษาพิเศษ3
37นักเทคโนโลยีสารสนเทศ3
38นักวิชาการประมง1
39นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ10
40เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ64
41บุคลากรปฏิบัติการ4
42นิติกรปฏิบัติการ2
43นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ7
44นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
45นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1
46นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ8
47นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ2
48นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2
49วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1
50วิศวกรโยธาปฏิบัติการ4
51วิศวกรปฏิบัติการ1
52นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ48
53นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ1
54นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ11
55นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ21
56นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ9
57นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ1
58นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ1
59บรรณารักษ์ปฏิบัติการ11
60นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
61นักวิจัยปฏิบัติการ7
62นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ1
63เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1
64นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติการ1
65นักสุขศึกษา1
 รวมทั้งสิ้น922