banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

 ข้อมูล ณ วันที่ 8/7/2563 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1เจ้าพนักงานธุรการ1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป21
3อาจารย์พิเศษ11
4เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย20
5คนงาน97
6ช่างเทคนิค2
7ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1
8นักตรวจสอบภายใน1
9นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์2
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์9
11นักวิชาการพัสดุ2
12นักวิชาการศึกษา21
13บุคลากร1
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์111
15ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 3
16ผู้ปฏิบัติงานบริหาร16
17ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1
18พนักงานขับรถยนต์14
19พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1
20พนักงานจัดเลี้ยง2
21พนักงานซักรีด1
22พนักงานต้อนรับ3
23พนักงานทั่วไป1
24พนักงานทำความสะอาด2
25พนักงานปรุงอาหาร2
26พนักงานพิมพ์ ส 31
27พนักงานห้องพัก4
28พนักงานห้องอาหาร1
29รองศาสตราจารย์18
30หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1
31อาจารย์282
32อาจารย์ผู้ช่วย22
33นักวิจัย3
34นักวิชาการโสตทัศนศึกษา2
35คนสวน1
36นายช่างไฟฟ้า1
37พนักงานบริหารทั่วไป1
38พนักงานบริการห้องอาหาร1
39พนักงานธุรการ ส 42
40ช่างเครื่องยนต์ ช 22
41พนักงานการเงินและบัญชี ส 41
42ช่างเครื่องยนต์ ช 31
43พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 21
44ช่างปูน ช 31
45พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 41
46นักวิชาการศึกษาพิเศษ5
47นักเทคโนโลยีสารสนเทศ2
48นักวิชาการประมง1
49นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ12
50เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ70
51บุคลากรปฏิบัติการ6
52นิติกรปฏิบัติการ2
53นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ6
54นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
55นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1
56นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ4
57นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ1
58นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2
59วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1
60วิศวกรโยธาปฏิบัติการ3
61วิศวกรปฏิบัติการ1
62นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ61
63นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ1
64นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ9
65นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ14
66นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ8
67บรรณารักษ์ปฏิบัติการ8
68นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
69นักวิจัยปฏิบัติการ6
70แม่บ้านซักรีด1
71นักสุขศึกษา1
72ช่างไฟฟ้า1
73หัวหน้าสำนักงานคณบดี2
74หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ4
75ผู้อำนวยการกองกลาง1
76ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา1
77นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ1
78ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี1
79เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ1
80สถาปนิกปฏิบัติการ1
81ครูดนตรี1
82ครูศิลปะ1
 รวมทั้งสิ้น938