banerNew

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลสถิติบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง

 ข้อมูล ณ วันที่ 19/12/2561 
ลำดับตำแหน่งจำนวนหมายเหตุ
1เจ้าพนักงานธุรการ1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป18
3อาจารย์พิเศษ12
4เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย19
5คนงาน95
6ช่างเทคนิค2
7ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1
8นักตรวจสอบภายใน1
9นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์2
10นักวิชาการคอมพิวเตอร์9
11นักวิชาการพัสดุ2
12นักวิชาการศึกษา20
13บรรณารักษ์1
14ผู้ช่วยศาสตราจารย์95
15ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 3
16ผู้ปฏิบัติงานบริหาร17
17ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด1
18พนักงานขับรถยนต์14
19พนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1
20พนักงานจัดเลี้ยง3
21พนักงานซักรีด1
22พนักงานต้อนรับ3
23พนักงานทั่วไป1
24พนักงานทำความสะอาด2
25พนักงานปรุงอาหาร2
26พนักงานพิมพ์ ส 31
27พนักงานห้องพัก4
28พนักงานห้องอาหาร1
29รองศาสตราจารย์16
30หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1
31อาจารย์296
32อาจารย์ผู้ช่วย22
33นักวิจัย2
34นักวิชาการโสตทัศนศึกษา2
35คนสวน1
36นายช่างไฟฟ้า1
37พนักงานบริหารทั่วไป1
38พนักงานบริการห้องอาหาร1
39พนักงานธุรการ ส 43
40ช่างเครื่องยนต์ ช 22
41พนักงานการเงินและบัญชี ส 41
42ช่างเครื่องยนต์ ช 31
43พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 21
44ช่างปูน ช 31
45ช่างไม้ ช 31
46พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 41
47เจ้าหน้าที่ล่ามภาษามือ1
48นักวิชาการศึกษาพิเศษ4
49นักเทคโนโลยีสารสนเทศ2
50นักวิชาการประมง1
51นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ10
52เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ65
53บุคลากรปฏิบัติการ4
54นิติกรปฏิบัติการ2
55นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ7
56นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
57นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1
58นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ8
59นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ2
60นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ2
61วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1
62วิศวกรโยธาปฏิบัติการ4
63วิศวกรปฏิบัติการ1
64นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ48
65นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ1
66นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ11
67นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ21
68นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ9
69นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ1
70นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ1
71บรรณารักษ์ปฏิบัติการ11
72นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ2
73นักวิจัยปฏิบัติการ7
74นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ1
75เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1
76แม่บ้านซักรีด1
77นักสุขศึกษา1
78ช่างไฟฟ้า1
79หัวหน้าสำนักงานคณบดี2
80ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน1
81หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ4
82ผู้อำนวยการกองกลาง1
83ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา1
84นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ1
 รวมทั้งสิ้น930