ยินดีต้อนรับสู่

SNRU PVD Online


โปรดกรอก Username และ Password

Username 
Password 

  • จำนวนสมาชิกแยกตามประเภทบุคลากร
  • พนักงานมหาวิทยาลัย 556
  • พนักงานราชการ 22
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 152
  • สถิติการเข้าชม
  • วันนี้2
  • เดือนนี้4
  • ปีนี้122
  • ทั้งหมด455
  • เริ่มนับ 24 พ.ย. 2563

รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
1นางสาวปนัดดา กิติราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/12/2561
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
2นายรังสรรค์ พาวงศ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/12/2561
3ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร สุนารักษ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/12/2561
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
4นางฉวีวรรณ ฤาไกรพนักงานปรุงอาหาร1/12/2560
5นางบังอร ผ่านสุวรรณพนักงานปรุงอาหาร1/12/2560
6นางเบญจวรรณ จันไตรรัตน์พนักงานห้องพัก1/12/2561
7นางพันนิภา ชลอาวาสพนักงานทำความสะอาด1/12/2560
8นางลำพูน สิงห์หันต์แม่บ้านซักรีด1/12/2560
9นางสุจิตรา จักษุมาตรพนักงานทั่วไป1/12/2560
10นางสาวณฐกร โสมนามพนักงานต้อนรับ1/12/2560
11นางสาวนรีรัตน์ พูดเพราะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/12/2561
12นางสาวพจนีย์ จักรศรีพนักงานบริหารทั่วไป1/12/2560
13นางสาวเพรชรัตน์ จำปาพนักงานทำความสะอาด1/12/2560
14นางสาวเพรชรัตน์ จำปาพนักงานทำความสะอาด1/12/2560
15นางสาวศรินยา สารหงษ์พนักงานบริการห้องอาหาร1/12/2560
16นางสาวอักษร พองพลาพนักงานต้อนรับ1/12/2561
17นางสาวอัมรา วงศ์เตชะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/1/2564
18นายไพฑูรย์ ข่วงทิพย์พนักงานห้องอาหาร1/12/2561
19นายเวส ฤาไกรพนักงานขับรถยนต์/เบลลล์บอย1/12/2560
20นายสนิทพรรค บุตรราชหัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง1/12/2560
21นายอรรถพงศ์ แซมรัมย์คนงาน1/12/2560
22นายอานนท์ เชื้อนาข่าคนงาน1/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
23นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/7/2559
24นางสาวอลิษา เครื่องเพชรผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/7/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
25นายวีรพรรณ รัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/12/2561
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยพัฒนาภูมิทัศน์)
26นายประพันธ์ ผงสินสุคนงาน1/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยบริการหอประชุม)
27นางนงลักษ์ ศรีฤทธิ์คนงาน1/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยรักษาความปลอดภัย)
28นายวรัญญู นามเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/2564
29นายวิทยา ผาสุขเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/2564
30สิบเอกไพรัช อุ่มภูธรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/1/2564
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
31นายวินัส โคตรวิชัยคนงาน1/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
32นางญาติ อินทร์เจริญคนงาน1/12/2560
33นางพัฒนา ตองตาสีคนงาน1/12/2560
34นางพิศมัย พานาดาคนงาน1/12/2561
35นางพิศวง เรืองโชคทวีคนงาน1/12/2560
36นางรัตนา แสนภูวาคนงาน1/12/2560
37นางวรรณพร ภูละครคนงาน1/12/2560
38นางวัฒนา ภูละครคนงาน1/12/2560
39นางวาสนา พรหมหากุลคนงาน1/12/2561
40นางวิรัตน์ เเก้วบุดดีคนงาน1/12/2560
41นางสมัย อุ่มภูธรคนงาน1/12/2560
42นางอุลัยวรรณ งอนราชคนงาน1/12/2560
43นางสาวธนิดา จันทร์ใดคนงาน1/12/2560
44นางสาวนภัสกรณ์ บุตรบุญคนงาน1/12/2561
45นางสาวนภาพร บุตรบุญคนงาน1/12/2560
46นางสาววราพร กงลีมาคนงาน1/12/2561
47นางสาววิลาวัณย์ ถานโอภาสคนงาน1/12/2561
48นางสาวสมจิต โคตรวิชัยคนงาน1/12/2561
49นางสาวเสงี่ยม มณีกัญย์คนงาน1/12/2560
50นายครรชิต อุปพงษ์คนงาน1/12/2560
51นายจีระการณ์ ศิริสานต์คนงาน1/12/2560
52นายเจริญชัย ทุ่มโมงคนงาน1/12/2560
53นายชัยชนะ วะชุมคนงาน1/12/2560
54นายชุมพล ทุ่มโมงคนงาน1/12/2560
55นายฐิติพงศ์ ตองตาสีคนงาน1/12/2560
56นายดลใจ ยางธิสารคนงาน1/12/2560
57นายทองหล่อ แก้วบุดดีคนงาน1/12/2560
58นายนันทวัฒน์ อินคำน้อยคนงาน1/12/2560
59นายปรีดา จักรพิมพ์คนงาน1/12/2560
60นายพนัส บุญหล้าคนงาน1/12/2560
61นายพรทิพย์ ศิริสานต์คนงาน1/12/2560
62นายพินิจ จำปาคนงาน1/12/2560
63นายวิทูร ไชยทิพย์คนงาน1/12/2560
64นายวิโรจน์ อุ่มภูธรคนงาน1/12/2560
65นายวีระศักดิ์ เข็มเพ็ชรคนงาน1/12/2560
66นายวุธชัย เมืองซองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/12/2560
67นายสนธยา ฐานทองดีคนงาน1/12/2560
68นายสมพงษ์ เขียวรัตน์คนงาน1/12/2560
69นายสมโภช ผงสินสุคนงาน1/12/2561
70นายสะท้าน ทองศูนย์คนงาน1/12/2560
71นายสะไหว จันไตรรัตน์คนงาน1/12/2560
72นายสายัน ถานทองดีคนงาน1/12/2561
73นายอดิศักดิ์ เมืองสูงคนงาน1/12/2560
74นายอรรถพร จักรพิมพ์คนงาน1/12/2560
75นายอวิรุทธ์ ไขสีดาคนงาน1/12/2561
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยรักษาความปลอดภัย
76นายชัยรัตน์ เข็มเพ็ชรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
77นายธีรศักดิ์ บุษบาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
78นายนันทวิทย์ ชิณศรีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
79นายปิญญา ครุธตำคำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
80นายพีระพงษ์ พิลาทาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
81นายภูษิต วาดเมืองเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
82นายวรัญญู นามเพ็งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
83นายวีระพงษ์ ตุ่นกลิ่นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
84นายสมพงษ์ จันตะแสงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
85นายสาธิต อินคำน้อยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
86นายสุรเดช ไชยหงษ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
87นายอภิวัฒน์ ไชยเสนาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
88นายอะมอน โยทัยหาญเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
89สิบเอกไพรัช อุ่มภูธรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยสาธารณูปโภค
90นายถาวร สุริวรรณ์ช่างซ่อมบำรุง (ประปา)1/12/2560
91นายอาทรณ์ จันทะดวงช่างเทคนิค1/12/2560
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
92นายจรีวัฒน์ อินทร์เจริญพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
93นายเดชา วงศ์กาฬสินธุ์พนักงานขับรถยนต์1/12/2560
94นายตระกูล ภูยิหวาพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
95นายธนพงศ์ ยาทองไชยพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
96นายประพาส ดีสาพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
97นายพยุงศักดิ์ แสนรัตน์พนักงานขับรถยนต์1/12/2561
98นายพรสถิตย์ ศรีจำปาพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
99นายมิตร เรืองโชคทวีพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
100นายลักษณ์ สืบชาติพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
101นายอดิศักดิ์ พิมกรพนักงานขับรถยนต์1/12/2561
102นายอภิวิชญ์ สมบัติดีพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
103นายอัคเดช ศรีปัตถาพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
104นายอุทัย อินธะนูพนักงานขับรถยนต์1/12/2560
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
105นางจีรยา จันไตรรัตน์คนงาน1/12/2560
106นางวันเพ็ญ ด่านลาพลคนงาน1/12/2560
107นางสาวนันทนา พิลาทาคนงาน1/12/2560
108นายเจษฎา พรมลาคนงาน1/12/2560
109นายชาญชัย บุญต่ายคนงาน1/12/2560
110นายมนัส โคตรวิชัยคนงาน1/12/2560
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
111นางกัลยาลักษณ์ โกษาแสงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/12/2561
112นายชัยมงคล โชติวัฒนตระกูลนักวิชาการศึกษา1/12/2560
113นายนัถพร ข่วงทิพย์นักวิชาการศึกษา1/12/2560
114นายปฎิญญา แพงพุยนักวิชาการศึกษา1/12/2561
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
115นายสมชาย เพียมานักวิชาการศึกษา1/12/2561
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
116นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ใดคนงาน1/12/2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
117นางสาวสริญญา แสนภูวาคนงาน1/12/2560
118นายถาวร ศรีระวงค์คนงาน1/12/2560
119นายสมัย บุญชัยโยคนงาน1/12/2560
       สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
120นางสาวทิพวรรณ บุญตาท้าวผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/12/2560
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
121นางนฤมล แสนเมืองคนงาน1/12/2560
122นางศิรานี กลมเกลียวคนงาน1/12/2560
123นายนาวี จิตรมั่นคนงาน1/12/2560
124นายศักดิ์ชัย ปานสังข์คนงาน1/12/2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
125นางสาวอภิญญา วะจีสิงห์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/12/2561
       งานบริหารทั่วไป
126นางนฤมล เหลวกูลคนงาน1/12/2560
127นายณรงค์ เหลวกูลคนงาน1/12/2560
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
128นางสาวอุทุมพร สุระศักดิ์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/12/2561
       สาขาวิชาศิลปกรรม
129นายชาติชาย ทีสุกะคนงาน1/12/2560
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
130นางยุพิน จิตรมั่นคนงาน1/12/2560
131นายโชคชัย เรียมแสนคนงาน1/12/2560
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
132นายชาติชัย อุดมกิจมงคลอาจารย์พิเศษ1/3/2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
133นายไพบูลย์ สุมังคะคนงาน1/12/2560
       งานศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม
134นายทองจันทร์ ผงสินสุช่างเทคนิค1/12/2560
135นายวิชิต ศรีลำไพผู้ปฏิบัติงานบริหาร1/12/2560
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
136นางวัชรินทร์ ผาจวงคนงาน1/12/2560
137นางสุพัตรา พิลาทาคนงาน1/12/2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
138นายสันติ ผิวผ่องนักวิจัย1/12/2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
139นางชบา จันไตรรัตน์คนงาน1/12/2561
140นางสาวโกสิน ลุนราชคนงาน1/12/2561
141นางสาวชุติมา สมใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/1/2564
142นางสาววริษฐา ไวแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป1/12/2560
       งานบริการสารสนเทศ
143นายวิศิษฎ์ ปวงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/12/2561
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
144นายดนุชา บัวพินธุนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/12/2560
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
145นายวิทวัส จักรคมนักวิชาการคอมพิวเตอร์1/12/2560
146นายสุบิน แก้วก่านักวิชาการคอมพิวเตอร์1/12/2560
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
147นางนาถลดา แสนภูวาคนงาน1/12/2561
148นางสาวปรียา ไกรยะฝ่ายคนงาน1/12/2561
       งานบริการการศึกษา
149นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์นักวิชาการศึกษา1/12/2561
       สาขาวิชาฟิสิกส์
150นางเกษสุดา สิงห์สุขนักวิชาการศึกษา1/12/2560
       สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี
151นางสาวผ่องมณี ชีแก้วนักวิชาการศึกษา1/12/2560
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ป.เอก)
152นางสาววนิดา จันทร์หอมนักวิชาการศึกษา1/12/2561

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 136
ผู้ดูแลระบบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Copyright© 2012 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.