ยินดีต้อนรับสู่

SNRU PVD Online


โปรดกรอก Username และ Password

Username 
Password 

  • จำนวนสมาชิกแยกตามประเภทบุคลากร
  • พนักงานมหาวิทยาลัย 556
  • พนักงานราชการ 22
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 152
  • สถิติการเข้าชม
  • วันนี้2
  • เดือนนี้4
  • ปีนี้122
  • ทั้งหมด455
  • เริ่มนับ 24 พ.ย. 2563

รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่เข้าเป็นสมาชิกหมายเหตุ
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารทั่วไป
1นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/4/2556
2นางณัฏฐชา ตรีโอษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/4/2556
3นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
4นางนุชนารถ พิมกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
5นางพฤตยา แสงสุวรรณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
6นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
7นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
8นางศิริปภาวี วิชาชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/1/2564
9นางสาวกษมน มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/6/2559
10นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
11นางสาวณัฐพิมล วัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ30/6/2561
12นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
13นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
14นางสาวสุภาพร ศิริขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/1/2564
15นายชัยยา เบ้าหล่อเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
16นางกานต์ชนก ปทุมเพชรบุคลากรปฏิบัติการ1/4/2556
17นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ1/1/2443
18นางสุพัตรา สุคนธชาติบุคลากรปฏิบัติการ1/3/2555
19นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ1/3/2555
20นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ6/5/2558
21นางสาวประภัสสร พองผาลาบุคลากรปฏิบัติการ1/9/2561
22นางสาวรัตติกร พรมคำบุคลากรปฏิบัติการ1/10/2555
23นางสาวอมรรัตน์ นามเสนาบุคลากรปฏิบัติการ1/8/2555
24นายเนธิชัย ธานะราชนิติกรปฏิบัติการ1/2/2563
25นายไพวัลย์ สมปองบุคลากรปฏิบัติการ1/1/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานคลัง
26นางนวพร อัคศรีนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/2555
27นางพัชนี ณ นครพนมนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/8/2556
28นางวิชชุดา ตักโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/2555
29นางอริญชยาพร ผาจวงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/2555
30นางสาวกมลทิพย์ จันทะสินนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/8/2555
31นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/5/2559
32นางสาวจุฬาภรณ์ เสนาไชยนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/5/2559
33นางสาวนิชาภา ไชยโยธานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/12/2557
34นางสาวนุชจรี ทองชมภูนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/2555
35นางสาวปรียาพร พานาดานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/2/2560
36นางสาวสุณีรัตน์ เฮ้าทานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/9/2555
37นายเกรียงไกร มูลสาระนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/2559
38นายโภไคย มาลัยกรองนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ1/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานทรัพย์สินและรายได้
39นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
40นายจารุวิทย์ ลังภูลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ
41นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/2555
42นางสาวนริศรา ดงภูยาวนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/2555
43นางสาวปภัสสร บุทานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/2559
44นางสาวอัจฉรา ชาแสนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/2557
45นายฤทธิไกร สุทธินักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/3/2555
46นายสิริศักดิ์ ผ่านสุวรรณ์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/6/2559
47นายสุริยัน นิลทะราชนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ1/8/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
48นางสาวสุทราภรณ์ ตาลกุลนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ1/3/2555
49นายกิตติภัทร ฝ่ายเทศนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/1/2443
50นายณัฐพล น้อยนางนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ1/8/2555
51นายพิสิษฐ์ ทวีโชคชัยธวัชนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/5/2559
52นายศราวุฒิ วังสุรินักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/1/2443
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (หน่วยยานพาหนะ)
53นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ30/9/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน
54นางสาวธิดารัตน์ อุปชัยนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ1/6/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
55นางช่อลดา สัพโสครู1/10/2561
56นางศริญตา ศรีชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
57นางสาวก้องนภา พิชัยครู1/8/2555
58นางสาวจริญา เชื้อคำเพ็งครู1/9/2560
59นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2559
60นางสาวณัฐวรารินทร์ ไชยจักร์ครู1/3/2555
61นางสาวทิราทิพย์ เดชบรรทมครู1/8/2556
62นางสาวนฤมล พ่อพิลาครู1/8/2555
63นางสาวนิภาพร เขจรโมทย์ครู1/8/2555
64นางสาวนิสา วงศ์ใหญ่ครู1/9/2560
65นางสาวพิมพ์พร ภิญโญครู1/1/2557
66นางสาวเพชรรัตน์ บุญเสนอครู1/8/2555
67นางสาวภัทรปภา เหมะธุลินครู1/3/2555
68นางสาวมนันยา ภาคีครู1/3/2555
69นางสาวรฐานิษฐ์ แก้วสนิทรฐากุลครู1/3/2555
70นางสาวสัญพิชา โพธิดอกไม้ครู1/9/2560
71นางสาวสุดารัตน์ สมบัติครู1/7/2557
72นางสาวอนัญพร แสงสิริวิชโยครู1/9/2560
73นางสาวอภิญญา เห็มนวนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/2560
74นางสาวอรวรรณ โล่ห์คำครู1/3/2555
75นางสาวอสอฤดี ผดุงกิจครู1/6/2560
76นายดิสพงษ์ อัมภาผลครู1/2/2560
77นายธเนษฐ ก้อนกั้นครู1/9/2560
78นายนิวัฒน์ สิงห์โตครู1/9/2560
79นายพิมุข อินทรสูตครู1/9/2560
80นายวัชรกรณ์ ฉายพลครู1/5/2560
81นายสัญญา สุวรรณสารครู1/8/2556
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานอาคารสถานที่)
82นางพรรณวดี แสนพงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2556
83นางสาวอรชุดา รัตนพงศ์กุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/2/2560
84นายกิ่งเพ็ชร พิลาทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/1/2556
85นายปีดา โทนสิมมาวิศวกรโยธาชำนาญการ1/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง สภาคณาจารย์และข้าราชการ
86นางสาวจรัสพรรณ คำภูแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2559
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
87นายณัฏฐวุฑท์ กุตระแสงนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ1/3/2555
88นายทรงฤทธิ์ พุทธลาวิศวกรโยธาปฏิบัติการ1/10/2555
89นายบัญชา พรหมดาวิศวกรปฏิบัติการ1/3/2559
90นายประกายแก้ว บุตราชวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ1/1/2556
91นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ววิศวกรโยธาปฏิบัติการ1/3/2555
       สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานยานพาหนะ)
92นางกิ่งดาว ช่วยจันทร์ดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2556
สำนักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
       งานบริหารทั่วไป
93นางสาวนพวัลย์ ฝ่ายเทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2557
94นางสาวสุกัญญา ลามคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/8/2555
95นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2559
96นายบัณฑิต ศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ30/11/2563
       งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
97นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/3/2555
98นายนิรุตย์ วิชาชาตินักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/3/2555
99นายวัชระ น้อยนางนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
100นายวุฒิชัย ไชยพรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
       งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา
101นางสาวจารุวรรณ พรมพิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2557
102นางสาวอ่อนศรี ฝ่ายเทศนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/3/2555
103นายเอกพงษ์ พรหมพิภักดิ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
       งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์
104นางเกศนรินทร์ อัยกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/7/2555
105นางสาวบุษกร ถานทองดีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ1/3/2555
       งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ(DSS)
106นางสาวภาวิณี สีมานักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ1/1/2557
107นางสาวอรศิริ ไชยเทพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2561
สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
       งานบริหารทั่วไป
108นางสาวอัญชลี มุลเมืองแสนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
       งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
109นางเกกิลา แสงบัวท้าวนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/3/2555
110นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/10/2555
111นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/10/2555
112นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโกนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/1/2564
113นางสาวประภาพร คำโสมศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/8/2555
       งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
114นางสาวชนกญาดา โคตรสาลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/9/2560
115นางสาวเบญจพร มายูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/4/2563
116นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/3/2555
       งานประกันคุณภาพการศึกษา
117นางสาวศิริพร ชาวชายโขงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/2558
118นางสาวศิริพร ชาวชายโขงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/9/2558
119นางสาวศุภนาฏ บุญชัยศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
       งานแผนและงบประมาณ
120นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ1/3/2555
121นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/3/2555
122นายภานุวัฒิ ศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/3/2555
123นายสมศักดิ์ อามาตร์สมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/3/2559
คณะครุศาสตร์
       งานบริหารทั่วไป
124นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
125นางจีรวรรณ ดวงสุภานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
126นางพรพิมล ภาคมฤคนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/8/2556
127นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
128นางสาวทัศนีย์ คำปานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
129นางสาวรจนา ประดาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
130นางสาวศุวนันท์ กันเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/10/2555
131นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
132นางสาวสุจิตรา ราชวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
133นางสาวอรพิน บุตราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2556
134นายกฤษณะ กีวิไลย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/3/2555
135นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
136นายนัทพงษ์ ยศไชยวิบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/1/2564
137นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2555
138นายบุญเกื้อ ครุธคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
139นางวันเพ็ญ นันทะศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2556
140นายทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์อาจารย์1/8/2561
141นายอภิสิทธิ์ สมศรีสุขอาจารย์1/8/2555
       สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
142นางสาวพัทธนันท์ ชมภูนุชอาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
143นางผกาพรรณ วะนานามอาจารย์1/3/2555
144นางวาทินี แกสมานอาจารย์1/3/2555
145นางสาวจินดา ลาโพธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2556
146นางสาวนวพร วรรณทองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
147นางสาวเบญจพร อุผาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
148นางสาวประภาวรรณ ทองศรีอาจารย์1/4/2560
149นางสาวปัณฑิตา อินทรักษาอาจารย์1/7/2561
150นางสาวพฤฒิชา นาคะผิวอาจารย์1/2/2559
151นางสาวเพ็ญผกา ปัญจนะอาจารย์1/12/2559
152นางสาววัชราภรณ์ เขาเขจรอาจารย์1/8/2556
153นางสาวสรชา ผูกพันธ์อาจารย์1/4/2560
154นางสาวสิรินทร์ ปัญญาคมอาจารย์1/1/2443
155นางสาวอรุณรัตน์ คำแหงพลอาจารย์1/8/2560
156นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์1/8/2555
157นายกฤตภาส วงค์มาอาจารย์1/10/2559
158นายก้องภพ ศิริบุตรอาจารย์1/8/2556
159นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/2558
160นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากรอาจารย์1/4/2560
161นายสถิตย์ ภาคมฤคผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
162นายสุดประไทย บุพศิริผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
163นางสาวชุลีวัลย์ รักษาภักดีอาจารย์1/8/2560
164นายธราเทพ เตมีรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/2555
       สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
165นางสาวรัชดาพรรณ อินทรสุขสันติอาจารย์1/1/2443
166นางสาวสุพัตรา ปสังคโทผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
167นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/8/2555
168นางสาวหรรษา องคสิงห์อาจารย์1/1/2443
       สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
169นางสาวนิศาชล ภาวงศ์อาจารย์1/1/2443
170นายจีรวัฒน์ สัทธรรมอาจารย์1/9/2557
171นายจีรวัฒน์ สัทธรรมอาจารย์1/9/2557
172นายนพรักษ์ แกสมานอาจารย์1/8/2555
173นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/8/2556
174นายวีรวัฒน์ คำแสนพันธ์อาจารย์1/8/2556
175นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
176นายอภิวัฒน์ ปานทองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
177นายอริญชย์ พรหมเทพอาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชานวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
178นางสาวปิยะนันท์ ปลื้มโชคอาจารย์1/8/2555
179นายทศพล สิทธิอาจารย์1/10/2561
180นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
181นายภัทรดร จั้นวันดีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
182นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
183นายวสันต์ ศรีหิรัญผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
184นางสาววราพร อัศวโสภณชัยอาจารย์1/8/2561
185นางสาวอิชยา จีนะกาญจน์อาจารย์1/8/2555
       สาขาวิชาสังคมศึกษา
186นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์1/3/2555
187นางสาวนนทวรรณ แสนไพรอาจารย์1/8/2556
188นางสาวลดาวัลย์ มะลิไทยอาจารย์1/3/2555
189นางสาวอำพร ดัชถุยาวัตร์อาจารย์1/8/2556
190นายศตวรรษ มะละแซมอาจารย์1/1/2557
191นายอนรรฆ สมพงษ์อาจารย์1/8/2560
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
192นางอนงลักษณ์ หนูหมอกอาจารย์1/11/2558
193นางสาวพรพิมล ศิวินาอาจารย์1/3/2555
194นายกิตติกร รักษาพลอาจารย์1/12/2558
195นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์1/1/2557
196นายธเนศพล เจริญราษฎร์อาจารย์1/1/2557
197นายสุริยะ ประทุมรัตน์อาจารย์1/12/2558
198นายอรรถสิทธิ์ เกษคึมบงอาจารย์1/2/2559
       สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
199นางสาวอาจิยา หลิมกุลอาจารย์1/8/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
200นางอัจฉรา ไชยสี ขูรีรังอาจารย์1/1/2443
       สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
201นายเอกลักษณ์ เพียสาอาจารย์1/5/2560
       สาขานวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
202นางสาวจุฬาลักษณ์ จอมแก้วนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
       งานบริหารทั่วไป
203นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
204นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ28/2/2560
205นางกิรอัชฌา แถมสมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/6/2562
206นางสาวกนกภรณ์ จันตะแสงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
207นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/1/2443
208นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/8/2556
209นางสาวสกลสุภา เจนศิริวงษ์นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/8/2556
210นายสัญญา แถมสมดีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ1/8/2555
211นายอนุวัตร อุ่นคำนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/4/2561
       งานบริการการศึกษา
212นางสาวมัลลิกาล์ สินธุระวิทย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
213นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
       สาขาวิชาพืชศาสตร์
214นางครองใจ โสมรักษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
215นางสาววรางรัตน์ เสนาสิงห์อาจารย์1/11/2556
216นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
217นายณัฐพงษ์ วงษ์มาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
218นายสมชาย บุตรนันท์อาจารย์1/12/2559
       สาขาวิชาสัตวศาสตร์
219น.สพ.จักรพรรดิ์ ประชาชิตอาจารย์1/3/2555
220นางฐิตินันท์ เหมะธุลินอาจารย์1/3/2555
221นางสาวชนกนันท์ ศรีลาพัฒน์อาจารย์1/11/2558
222นางสาวรัตน์มณี ชนะบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์1/6/2557
223นายกัมปนาท วงค์เครือสอนอาจารย์1/11/2558
224นายนราวุธ ระพันธ์คำอาจารย์1/9/2557
225นายภาคภูมิ ซอหนองบัวอาจารย์1/2/2559
226นายสุวิทย์ ทิพอุเทนอาจารย์1/2/2559
227นายอภิสิทธิ์ โสรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
228ส.พญ.เบญจมาภรณ์ พุ่มหิรัญโรจน์อาจารย์1/1/2443
       สาขาวิชาการประมง
229นางอรอนงค์ ไชยราอาจารย์1/6/2558
230นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
231นายทรงทรัพย์ อรุณกมลผู้ช่วยศาสตราจารย์4/7/2559
232นายนพรัตน์ พัชณีย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2559
233นายเรืองฤทธิ์ หาญมนตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
234นายอนาวิล พรหมเทพอาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
235นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลมอาจารย์1/3/2555
236นายธนกร ราชพิลาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
237นายนะกะวี ด่านลาพลอาจารย์1/3/2561
238นายสมศักดิ์ ศิริขันธ์อาจารย์1/3/2558
239นางศศิธร มีชัยตระกูลอาจารย์1/1/2557
       สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
240นางสาวภรภัทร ไชยสมบัติอาจารย์1/2/2559
       สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
241นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึกอาจารย์1/1/2443
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       งานบริหารทั่วไป
242นางอรัญญา ม่อมพะเนาว์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
243นางสาวธัญญรัตน์ ผาลีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
244นางสาวศิริพร คำอร่ามนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
245นางสาวสายฝนทอง แจ่มใสเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
246นายเทิดศักดิ์ คำมุงคุณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2555
247นายสาธิต ศรีอาจนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
       สาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม
248นางกัญญาภัค จอดนอกผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
249นางสาวธนวดี ละม่อมอาจารย์1/3/2555
250นางสาวปิยะฉัตร ศุภวิทยาเจริญกุลอาจารย์1/12/2557
251นางสาวพัชรินทร์ คำศรีพลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2556
252นางสาวลลินี ทับทิมทองอาจารย์1/3/2555
253นางสาวลัคนา อนงค์ไชยอาจารย์1/8/2556
254นายชัยยศ ลักษณะวิลัยอาจารย์1/8/2556
255นายเธียรรัตน์ ฦๅชาอาจารย์1/4/2560
256นายภัทราวุธ ศรีคุ้มเก่าอาจารย์1/11/2558
257นายภาคิณ ลอยเจริญอาจารย์1/10/2555
258นายวุฒินันต์ ประทุมผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
259นางนุจิรา โคตรหานามผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
260นางสาวมณฑาทิพย์ สท้านไตรภพเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2559
261นางสาวศิริพร ตั้งวิบูลย์พาณิชย์อาจารย์1/3/2555
262นายธฏษธรรมช์ ลาโสภาผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2556
263นายภัทราพล กองทรัพย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
264นายภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อยอาจารย์1/11/2558
265นายไวรุจน์ อิ่มโพผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
266นายศรลักษณ์ พวงใบดีอาจารย์1/8/2556
267นายศรศักดิ์ ฤทธิ์มนตรีอาจารย์1/3/2561
268นายสาคร อินทะชัยอาจารย์1/11/2558
269นายสิทธินัน บุญเลิศผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
270นายสุวิพงษ์ เหมะธุลินผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/2557
       สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
271นายกฤษฎา พรหมพินิจอาจารย์1/3/2555
272นายก้องภพ ชาอามาตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
273นายกิตติวัฒน์ จีบแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/2555
274นายจุลศักดิ์ โยลัยอาจารย์1/9/2556
275นายทรงศักดิ์ อินทรสิทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2556
276นายปริญญา รจนาอาจารย์1/3/2555
277นายรชต บุณยะยุตผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
278นายรณยุทธ นนท์พละอาจารย์1/3/2555
279ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/3/2555
280ว่าที่ร้อยตรีอาจศึก มามีกุลอาจารย์1/3/2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
       สำนักงานคณบดี
281นางวิชยา ตรีศกประพฤทธิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2556
282นายนพรัตน์ จูมศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
       งานบริหารทั่วไป
283นางสาวกมลทิพย์ นาโควงค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
284นางสาวจุฬาลักษณ์ สีโพธิ์ลีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
       งานบริการการศึกษา
285นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/12/2560
286นางสาวจันทนา ศรีวรสารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/12/2560
287นางสาวภุลภญา ศรีบุญธรรมนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2559
288นายสมภพ เลิศศรีนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
       สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
289นางญาตาวี ไชยมาตย์อาจารย์1/3/2555
290นางสาวจุฑามาศ ตังควานิชอาจารย์1/12/2558
291นางสาวธิดาวรรณ วิชนีอาจารย์1/2/2559
292นางสาวนภาไล ตาสาโรจน์อาจารย์1/3/2555
293นางสาวบุญญิสา ภูบรรทัดอาจารย์1/8/2555
294นางสาวเบญจวรรณ จันปุ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
295นางสาววิภาวี บัวผันอาจารย์1/9/2560
296นางสาวศศินันท์ โต๊ะชาลีศรีทินอาจารย์1/1/2443
297นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/1/2561
298นางสาวศิริพร บุญโนนแต้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/1/2561
299นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์1/3/2555
300นายคมศิลป์ สารทองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
301นายชยกร สุตะโคตรอาจารย์1/8/2556
302นายพงศธร ภาวะบุตรอาจารย์1/12/2558
303นายศิริวัฒน์ วงศ์อุดมศิลป์อาจารย์1/9/2560
       สาขาวิชาภาษาไทย
304นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสมอาจารย์1/3/2555
305นางสาวญาณิกา แสนสุริวงค์อาจารย์1/8/2560
306นางสาวนิโลบล ภู่ระย้าอาจารย์1/8/2560
307นางสาวพรรณวดี ศรีขาวอาจารย์1/10/2555
308นางสาววิไลวรรณ อุดหนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2559
309นายต่อศักดิ์ เกษมสุขอาจารย์1/3/2555
310นายธวัชชัย ดุลยสุจริตอาจารย์1/9/2557
311นายปกกสิณ ชาทิพฮดผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
312นางกันยมาศ สงวนศักดิ์อาจารย์1/12/2559
313นางสาวรดาณัฐ ภูสมนึกอาจารย์1/1/2558
314นายเสริมวิช บุตรโยธีอาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
315นางสาวจัตตาร์พร กลางสวัสดิ์อาจารย์1/3/2555
316นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์1/3/2555
317นางสาวชมพูนุท สมแสนอาจารย์1/3/2555
318นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/3/2555
319นางสาวปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชรอาจารย์1/3/2555
320นางสาววินิธา พานิชย์อาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาดนตรี
321นางสาววันนพร สิทธิสารอาจารย์1/11/2558
322นายประลองยุทธ์ แจ้งกลั่นอาจารย์1/8/2556
323นายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพลอาจารย์1/8/2556
324นายอรรคพล ราษฎร์ศิริอาจารย์1/1/2557
       สาขาวิชาสังคมศาสตร์
325นางสาวกิติมา ขุนทองอาจารย์1/11/2558
326นางสาวเชาวณา ไข่แก้วอาจารย์1/11/2558
327นางสาวภัชราภรณ์ สาคำอาจารย์1/9/2557
328นางสาววรรณพร หันไชยุงวาอาจารย์1/10/2559
329นางสาวอริสา สุมามาลย์อาจารย์1/7/2559
330นายพสุธา โกมลมาลย์อาจารย์1/3/2555
331นายภูริภูมิ ชมภูนุชอาจารย์1/8/2556
332นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์1/11/2558
333นายลำครองสิทธิ์ คำสงค์อาจารย์1/1/2443
334นายวรังกูร ขาวขันธ์อาจารย์1/11/2556
335นายศรีสุข ผาอินทร์อาจารย์1/10/2555
       สาขาวิชานิติศาสตร์
336นางปาจรีย์ สุริยาชัยวัฒน์ โนวงษ์อาจารย์1/8/2555
337นางสาวปริฉัตร ภูจิตรอาจารย์1/3/2555
338นายคำล่า ใขคำเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
339นายดนัยณัฐ จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์1/9/2557
       สาขาวิชาศิลปกรรม
340นายนพดล ชาสงวนอาจารย์1/10/2555
341นายนพดล ชาสงวนอาจารย์30/11/2561
342นายสุวัฒน์ บุญธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/2556
343นายอติชาติ เต็งวัฒนโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/10/2555
344นายเอกณริน แคล่วคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
       สาขาวิชาพัฒนาชุมชน
345นางสาวอุทุมพร หลอดโคผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
346นายธนวัฒน์ พันทาอาจารย์1/9/2557
347นายสุวัฒชัย พ่อเกตุอาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชารัฐศาสตร์
348นายพุฑฒจักร สิทธิผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
349นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์1/3/2555
350นายโพชฌ์ จันทร์โพธิ์อาจารย์6/7/2559
351นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/3/2555
352นายวีรศักดิ์ บำรุงตาอาจารย์1/3/2555
353นางสาวจริยาภรณ์ เที่ยงธรรมโมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/1/2561
       โครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
354นางสาวภุลภญา ศรีบุญธรรมนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2559
คณะวิทยาการจัดการ
       งานบริหารทั่วไป
355นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
356นางสาวภัทรา บูรณะเนตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2556
357นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
358นางสาวศศิภา ชวพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2559
359นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2555
360นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
361นายประภัสศิลป์ นามเสนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
362นายปรัชญา สาระทรัพย์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2555
363นายสุเทพ จันทร์ชนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
       งานบริการการศึกษา
364นางศุลีพร อนันตธนรัตน์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
365นางสาวมนัสชนก วภักดิ์เพชรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/1/2443
366นายธิติพงษ์ สมจันทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2555
       สาขาวิชาการบัญชี
367นางจินตนา จันทนนท์อาจารย์1/3/2555
368นางสาวเจตรัมภา พรหมทะสารอาจารย์1/9/2556
369นายกฤตกร มั่นสุวรรณอาจารย์1/1/2561
370นายศักดาเดช กุลากุลอาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
371นางศศิกานต์ สังข์ทองอาจารย์1/3/2555
372นายชัยณรงค์ พูลเกษมผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
373นายเชาวรัตน์ ทุนร่องช้างอาจารย์1/9/2560
       สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
374นางพิศณี พรหมเทพอาจารย์1/8/2556
375นางสาวสายป่าน จักษุจินดาอาจารย์1/8/2556
376นายสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสงผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
377นายสามารถ อัยกรผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2561
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
378นางรุจิรา จงคล้ายกลางอาจารย์1/8/2555
379นางสุพิชญา นิลจินดาอาจารย์1/3/2555
380นางสาวปิยพัชร วิมลโสภณกิตติอาจารย์1/3/2555
381นายเด่นชัย สมปองผู้ช่วยศาสตราจารย์1/9/2559
382นายศุภมิตร บุญทาอาจารย์1/10/2559
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการทั่วไป
383นางกชพร จันทร์เรืองอาจารย์1/10/2555
384นางเมธาวี ยีมินผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
385นายวศิน เพชรพงศ์พันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
386นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
387นายวัชระ อักขระผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
       สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
388นางสาวอธิษฐาน ทองเชื้ออาจารย์1/1/2561
389นายวราธร พรหมนิลอาจารย์1/3/2555
390นายวราธร พรหมนิลอาจารย์1/3/2555
391นายอรรฆเดช อุปชัยอาจารย์1/8/2556
       สาขาวิชานิเทศศาสตร์
392นางสาวนันธารา ธุลารัตน์อาจารย์1/8/2555
393นางสาวภัทร์ศินี แสนสำแดงอาจารย์1/8/2555
394นางสาวลฎาภา ศรีพสุดาอาจารย์1/3/2555
395นายจิรภัทร เริ่มศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2556
396นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณีอาจารย์1/10/2559
       สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และการค้าปลีก
397นางนันทกาญจน์ เกิดมาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
398นางสาวกาญจนาภรณ์ นิลจินดาอาจารย์1/12/2559
399นางสาวชฎาพร แนบชิดอาจารย์1/1/2557
400นายเกริกไกร ปริญญาพลอาจารย์1/10/2555
401นายวิทวัส ปานศุภวัชรอาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปริญญาเอก)
402ว่าที่ร้อยตรีพิศดาร แสนชาติอาจารย์1/1/2561
       สาขาวิชาโลจิสติกส์
403นายพัลลภ จันทร์กระจ่างอาจารย์1/1/2443
       สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
404นายพัฒน์ภูมิ แสนศักดิ์อาจารย์1/9/2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       งานบริหารทั่วไป
405นางนันทกา ลุนราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
406นางสาวนภาพร บุญเรืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
       งานกิจการนักศึกษา
407นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
408นายคมสันต์ ด่านลาพลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/1/2557
       งานบริการการศึกษา
409นางกฐิน จันทร์ทิบุตรนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/3/2555
410นางจิรัชยา บุญตาท้าวนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
411นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2555
       สาขาวิชาฟิสิกส์
412นางวิชชุดา ภาโสมอาจารย์1/3/2555
413นางสาวเพชรรัตน์ ใจบุญผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
414นางสาวลัดดาวรรณ เเสนสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
415นายโชคชัย คหัฏฐาอาจารย์1/11/2556
416นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
417นายหรรษกร วรรธนะสารผู้ช่วยศาสตราจารย์1/4/2560
418นายอาธรณ์ วรอัดอาจารย์1/4/2560
       สาขาวิชาเคมี
419นางสุมนา ถวิลอาจารย์1/3/2555
420นางสาวทิติยา ศรีภักดีอาจารย์1/3/2555
421นางสาวอรุณฉาย อุนาศรีผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
422นายวิชญ์พล โถสายคำอาจารย์1/9/2560
423นายวุฒิชัย รสชาติอาจารย์1/12/2559
424นายศุภกร อาจหาญอาจารย์1/8/2555
       สาขาวิชาชีววิทยา
425นางแก้วกัลยา โสตถิสวัสดิ์อาจารย์1/3/2555
426นางสุวภา สาวิภาคอาจารย์1/8/2555
427นางสาวกุลวดี สุวรรณไตรย์อาจารย์1/4/2560
428นางสาวจิราภรณ์ สุมังคะอาจารย์1/3/2555
429นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็นอาจารย์1/3/2555
430นายกฤษณ์ พิเนตรเสถียรอาจารย์1/9/2557
431นายอรุณ วงศ์จิรัฐิติผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
432นางสาวจรินทร์ทิพย์ ชมชายผลอาจารย์1/3/2555
433นางสาวจิราภรณ์ จำปาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/8/2555
434นางสาวนำพร อินสินอาจารย์1/3/2555
435นางสาววิบูลย์สุข ตาลกุลอาจารย์1/8/2556
436นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยมอาจารย์1/3/2555
437นางสาวศิริพร โพธิ์ศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/10/2555
438นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่งอาจารย์1/8/2555
439นายภูวสิทธิ์ ภูลวรรณอาจารย์1/9/2560
       สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
440นางสุพรรณี สมพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
441นางสาววัลภา พ่อชมภูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2559
442นางสาวสมจิตร บุญเทียมอาจารย์1/3/2555
443นางสาวสุวิวรรธน์ วิชกูลอาจารย์1/9/2556
444นายชัยณรงค์ เพียรภายลุนอาจารย์15/7/2558
445นายมงคล แสนสุขอาจารย์1/1/2443
446ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุขวะชิอาจารย์1/8/2555
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
447นางสุธิรา จันทร์ปุ่มอาจารย์1/3/2555
448นางสาวเกวลี ผาใต้อาจารย์1/9/2557
449นางสาวธิดารัตน์ เหลืองรุ่งเรืองอาจารย์1/9/2557
450นางสาวนิภาพร ชนะมารอาจารย์1/3/2555
451นางสาวปิยวรรณ โถปาสอนอาจารย์1/8/2556
452นางสาวแพรตะวัน จารุตันอาจารย์1/3/2555
453นางสาวสุรีย์พัชร มุสิกะภวัตอาจารย์1/3/2555
454นางสาวอรอุมา น้อยเหลืองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2555
455นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์1/1/2556
456นายกรกช มาตะรัตน์อาจารย์1/1/2556
457นายชัยนันท์ สมพงษ์อาจารย์1/3/2555
458นายชายแดน มิ่งเมืองอาจารย์1/3/2555
459นายนำชัย อุตโรกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2555
460นายสุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์อาจารย์1/3/2555
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
461นางณัฐพร จิระวัฒนาสมกุลอาจารย์1/9/2557
462นางอมรรัตน์ แท่งทองอาจารย์1/9/2560
463นางสาวภัทรลภา ฐานวิเศษผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
464นางสาววิจิตรา สุจริตผู้ช่วยศาสตราจารย์1/3/2555
465นายทรงพล ประโยชน์มีอาจารย์1/2/2559
466นายประวิทย์ สุวรรณรงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์1/12/2559
       สาขาวิชาฟิสิกส์
467นายวิทวัส พลหาญอาจารย์1/9/2560
       งานศูนย์วิทยาศาสตร์
468นางณิชานันท์ กุตระแสงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/1/2443
469นางสะใบทิพย์ เลิศศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
470นางสาวกนกวรรณ วรดงนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/3/2555
471นางสาวนิรันตรี ทวีโคตรนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/3/2559
472นายธวัชชัย พันธุกางนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/6/2559
473นายภีระพัฒน์ ปัดทุมมานักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/3/2555
474นายอนันตสิทธิ์ ไชยวังราชนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ1/8/2556
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
       งานบริหารทั่วไป
475นางศุภพิชญ์ ประเสริฐนูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/9/2560
476นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
477นางสาวมัลลิกา พรหมดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2557
478นายนรากร เจริญสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2556
       งานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่น
479นางสาวชุติมา ภูลวรรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2555
480นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
481นายเกรียงสิทธิ์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
482นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
483นายอัศวิน จันทร์ส่องนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
       งานวิชาการและวิจัย
484นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
       งานวิเทศสัมพันธ์
485นางอรทัย ไชยหงษ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2559
486นางสาวสุภาณี เล่าสุอังกูรนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ1/3/2559
487นายศราวุธ ปัญญาสารนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ1/3/2555
       งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา
488นางสุภาวดี สามาทองนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
489นางสาวสิริยุพา สิริบวรอนันต์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/1/2443
สถาบันวิจัยและพัฒนา
       งานบริหารทั่วไป
490นางสาวทับทิม สมปองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2558
491นางสาวนิพาพร หูตาชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
492นางสาวนิพาพร หูตาชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
493นางสาวพิศมัย ยศตะโคตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
494นางสาวพิศมัย ยศตะโคตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
       งานบริหารการวิจัย
495นางสาวภัณฑิรา สีนวลแลเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ1/8/2555
496นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์นักวิจัยชำนาญการ1/3/2555
       งานวิจัยและบริการวิชาการ
497นางสาวอัสฉรา นามไธสงนักวิจัยปฏิบัติการ1/1/2557
498นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณนักวิจัยปฏิบัติการ1/3/2555
499นายแสนสุรีย์ เชื้อวังคำนักวิจัยชำนาญการ1/3/2555
       งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
500นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทนนักวิชาการศึกษาชำนาญการ1/3/2555
501นายพงศกร ทองพันธุ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2559
       ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
502นางสาวเพียงจรัส รัตนทองสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/1/2443
503นายครรชิต สิงห์สุขนักวิจัยปฏิบัติการ1/7/2559
504นายจักรกฤษ กองพิมายนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ1/12/2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
       งานบริหารทั่วไป
505นางเจริญพร บาทชารีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
506นางสาวอุ่นเรือน แสนเสนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/7/2559
       งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
507นางลำดวน กุลยณีย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/2559
508นางสาวธมนวรรณ ชินเนหันหาบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/2555
509นายชาญชัย บาลศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/2/2557
       งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
510นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธรบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/2555
511นางภิญญาพัชญ์ อุ่มภูธรบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/2555
512นางสุวิดา สุจริตบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/8/2555
513นางสาวเรืองสัน แก้วฝ่ายบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/10/2559
       งานบริการสารสนเทศ
514นางศศธร มาศสถิตย์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/3/2555
515นางสาวดาราวรรณ ปัตโชติชัยบรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/12/2560
516นางสาววารุณี เพียรพจน์บรรณารักษ์ปฏิบัติการ1/4/2556
517นายเอกราช วงค์กระโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2557
       งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
518นางพินิดดา ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/8/2556
519นางสาววัชราภรณ์ ทอนรินทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2559
520นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/3/2555
521นายกิตติภูมิ คำศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/3/2555
       งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์
522นายจยุตย์ พูลเพิ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/3/2555
523นายจิรศักดิ์ จันทะศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2555
524นายธีระยุทธ โคธิเวทย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2559
       งานพัฒนาสื่อดิจิทัล
525นางสาวสิริวรรณ ยะไชยศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ1/10/2555
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
       งานบริหารทั่วไป
526จ่าสิบตรียอดรัก บัวพรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/10/2555
527จ่าสิบตรียอดรัก บัวพรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/10/2555
528นางหฤทัย บุญฉวีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
529นางหฤทัย บุญฉวีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ1/3/2555
530นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
531นางสาวกมลชนก อินทรพรหมมานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
       งานรับเข้านักศึกษา
532นางสุมัทนา รัตนกุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2555
       งานบริการการศึกษา
533นางมยุรา รัตนบุญศิรินักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2559
534นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
535นางวันเพ็ญ ศรีมะโรงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
536นางวาสนา บุตรสีผานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2555
537นางแสงจันทร์ จักรพิมพ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
538นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2555
539นายนววิช ธงษาราษฎร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2555
540นายภาณุมาศ บุตรสีผานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
541นายวงเวียน วงค์กะโซ่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1/3/2555
       งานส่งเสริมวิชาการ
542นางสาวบุญยรัตน์ พลวงศ์ษานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/6/2559
543นายศิริชัย วงค์กวานกลมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
544นายศิริชัย วงค์กวานกลมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
       ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
545นางนรินรัตน์ พรมหากุลนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/1/2556
บัณฑิตวิทยาลัย
       งานบริหารทั่วไป
546นางสาวงามวิไล คนไวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2555
547นางสาวจิราวรรณ สาริบุตรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2555
548นางสาวบังอร ไทยลานักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/6/2559
549นางสาวภัสรินทร์ โคตรพันธ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2559
550นางสาววรรณภา เอกพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/3/2555
551นายชูชาติ คุ้มครองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1/8/2556
552นายอนุสิทธิ์ นนตระอุดรนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/3/2559
       งานบริการการศึกษา
553นางสาวนุชรา กุลยะนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/8/2556
       สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน
554นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2555
       สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
555นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2555
556นางสาวมาลีรัตน์ ไชยเทศนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ1/10/2555

งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เลขที่ 680 ถนนนิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0 4297 0112 IP-PHONE 136
ผู้ดูแลระบบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Copyright© 2012 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.