เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :
คลิกดูสถิติ

แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่

นางสาวประภัสสร พองผาลา       ตำแหน่ง บุคลากร
สังกัด กองกลาง งานบริหารบุคคลและนิติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เบอร์ภายใน 535 เบอร์โทร 042-744174
*** เข้าสู่ระบบโดย Username ให้ใส่รหัสประชาชน  Password ให้ใส่ 1234
เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้ผู้ใช้แก้ไข รหัสผ่านใหม่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
คู่มือการใช้งาน   แบบฟอร์มแจ้งความต้องการเกี่ยวกับระบบ(สำหรับเจ้าของข้อมูล)
ร้องขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงระบบ